ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

E01 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย สิทธิอื่นๆค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย สิทธิข้าราชการ อัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.102.140.98
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1.351.341.01
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1.151.081.06
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.010.971.04
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1.151.380.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.780.870.90
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0.8310.83
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.570.620.92
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.660.571.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0.730.681.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0.660.700.94
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0.720.800.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0.630.631.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.830.920.90
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0.620.551.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.630.680.93
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.510.610.84
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0.790.791.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.570.541.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.710.711.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0.650.541.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0.760.860.88
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.63--
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.490.441.11
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1.541.730.89
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0.600.720.83
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0.830.850.98
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0.751.090.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.710.800.89
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.560.551.02
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.630.660.95
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.680.531.28
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2.431.991.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1.061.080.98
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1.031.090.94
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.790.920.86
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.730.661.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0.660.770.86
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.680.770.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.840.970.87
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0.690.790.87
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.790.761.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0.990.961.03
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.700.701.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.771.080.71
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1.621.351.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.660.621.06
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.650.760.86
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0.710.750.95
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.540.501.08
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.760.721.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1.611.790.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.341.590.84
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0.610.760.80
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.660.531.25
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0.800.830.96
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.680.710.96
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0.850.821.04
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.660.511.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.610.670.91
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.590.561.05
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0.700.830.84
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0.600.381.58
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.490.481.02
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1.531.610.95
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.271.280.99
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0.760.651.17
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.640.730.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.700.760.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0.780.790.99
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.580.600.97
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.222.350.94
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0.971.140.85
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย11.350.74
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0.720.920.78
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0.83--
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.730.900.81
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1.04--
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0.810.940.86
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.610.591.03
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.710.980.72
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.660.810.81
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.630.960.66
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0.700.860.81
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.510.710.72
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.630.491.29
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.670.611.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1.120.951.18
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.281.290.99
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.860.920.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0.670.710.94
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0.500.540.93
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.530.650.82
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0.480.540.89
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.520.540.96