ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D05 ผู้ป่วยผ่าตัดที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Surgery Case Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในผ่าตัดที่มีวันนอนโรงพยาบาล 1 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,33118,74870.99
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2715,61248.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2034,90741.37
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง893,09728.74
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2204,63747.44
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว92,1814.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1122,56343.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06370.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91,7405.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง11,7810.56
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง26423.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย111,9285.71
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว31,4152.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง29952.01
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11,7250.58
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11,0840.92
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21,0121.98
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี17331.36
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง06860.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ46286.37
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง39853.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน28392.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ05190.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02600.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน64511,04358.41
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้81,6404.88
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง41,1193.57
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38473.54
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง161,05815.12
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง14922.03
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ04910.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง92419,11348.34
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4634,571101.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2452,56795.44
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ29572.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18721.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว01,0000.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม11,0350.97
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ29392.13
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02840.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ09780.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ972012.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1130.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน07450.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5659,05762.38
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย09750.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง81,2806.25
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง18271.21
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01,0760.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่24904.08
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน39811,95833.28
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1542,42263.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15401.85
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04410.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26892.90
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา19021.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1011,88353.64
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง24634.32
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง26563.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04590.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข04970.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03070.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02200.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4966,73173.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1683,82043.98
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน18071.24
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15671.76
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01,0690.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01,2030.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ27902.53
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,36721,56363.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน313,9557.84
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย502,83117.66
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21,8201.10
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน81,5615.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า21,1541.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ101,2647.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15271.90
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน41,3992.86
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย41,2773.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย31,2782.35
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น49044.42
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล07140.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16021.66
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3100.76
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง06660.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร7697777.79
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์763,01725.19
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง211,24616.85
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,1196.26
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม38063.72
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย18061.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย15501.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า17131.40