ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D05 ผู้ป่วยผ่าตัดที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Surgery Case Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในผ่าตัดที่มีวันนอนโรงพยาบาล 1 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,13852,85259.37
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง87016,41752.99
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง42413,53231.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง21310,41520.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย48912,65138.65
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว686,70210.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2897,69137.58
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม133,0664.24
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด365,5586.48
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง44,7410.84
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง52,3982.09
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย325,9245.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว24,4370.45
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง62,8492.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด25,3680.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า23,2970.61
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,4821.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี193,7425.08
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,2392.23
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ183,2215.59
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,0332.73
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,5743.89
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,5120.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2881.55
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,74331,98354.50
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้364,9407.29
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง264,7585.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา212,5958.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง453,74312.02
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,7725.64
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8512.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,4921.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,55454,27547.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา70711,47261.63
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4687,14265.53
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ43,2541.23
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5810.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว04,0050.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,7221.47
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ143,0394.61
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18531.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,2281.80
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ311,74817.73
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2831.83
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82,0173.97
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,83829,41562.49
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,9410.68
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง184,5373.97
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง53,0331.65
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น163,2534.92
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง41,9392.06
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,1931.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,8952.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,23335,39834.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5477,36674.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6660.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4080.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย42,1721.84
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา83,9492.03
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1185,99019.70
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,8951.06
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง322,41513.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4260.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6421.83
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19361.07
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29202.17
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18241.21
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,60526,15961.36
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ55815,84235.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน83,1322.55
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6393.05
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0080.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง13,7750.26
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3242.15
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3,87263,61560.87
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10411,0379.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1248,85014.01
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,1730.77
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน178,9131.91
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า105,1111.96
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ294,4536.51
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5450.65
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน94,1642.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย274,6275.84
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,6110.55
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น112,3314.72
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0070.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,1742.87
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,8860.77
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,7781.69
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2012,89269.50
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1989,44720.96
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1257,45516.77
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย583,15218.40
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม113,1233.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,1484.66
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย91,9784.55
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,2151.35