ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D04 ผู้ป่วยที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Case Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีวันนอน 1 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12,08646,183261.70
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2,81814,644192.43
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,84711,490160.75
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2,57110,383247.62
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,7989,871182.15
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,3275,490241.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,8506,974265.27
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม9012,576349.77
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,5214,909309.84
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,0333,822270.28
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง4512,037221.40
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย9404,876192.78
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1,2483,774330.68
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง7372,699273.06
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,3494,655289.80
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,1103,276338.83
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย6593,519187.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,1573,492331.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง5241,759297.90
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ7802,694289.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1,2023,452348.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน7172,202325.61
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ4021,452276.86
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3311,183279.80
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7,14028,928246.82
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,4294,426322.86
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1,4644,330338.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1,3692,420565.70
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1,3183,394388.33
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง5291,638322.95
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ6631,683393.94
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง4421,316335.87
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9,11248,464188.02
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2,82710,056281.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,7316,494266.55
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1,0922,797390.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม9152,374385.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,2263,528347.51
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม8412,411348.82
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ8832,642334.22
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก215724296.96
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ9241,982466.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ6331,513418.37
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร9732,830343.82
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน5391,700317.06
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,36726,423240.96
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย5902,519234.22
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1,2923,797340.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง6772,498271.02
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น9772,773352.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง5501,647333.94
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น8742,357370.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่6151,611381.75
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8,06533,269242.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,4766,830216.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม3321,447229.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง3891,236314.72
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย4881,871260.82
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา9153,433266.53
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,2345,974206.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง3961,610245.96
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง5751,967292.32
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น4761,274373.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3991,445276.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ152936162.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว237749316.42
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ114665171.43
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5,55724,729224.72
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2,74914,424190.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน6072,640229.92
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน3531,466240.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้8443,334253.15
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง7483,232231.44
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ5162,046252.20
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10,53849,065214.78
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,8569,642192.49
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,6277,299222.91
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1,0424,301242.27
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,7137,871217.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า8614,026213.86
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ9173,765243.56
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด3181,344236.61
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน9423,333282.63
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย5643,472162.44
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3593,035118.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น3881,758220.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3041,876162.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง8023,240247.53
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2,2853,673622.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง4351,565277.96
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร8512,450347.35
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์9988,813113.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,3436,367210.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย6322,596243.45
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม5362,589207.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย4961,797276.02
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2781,692164.30
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า4141,743237.52