ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D04 ผู้ป่วยที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Case Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีวันนอน 1 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,36516,404266.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9644,997192.92
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7104,431160.23
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6352,763229.82
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6123,648167.76
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3731,674222.82
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5962,234266.79
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม190538353.16
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด5291,541343.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4281,423300.77
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง140516271.32
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3041,611188.70
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3671,201305.58
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง263825318.79
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4431,487297.92
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า338981344.55
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย167757220.61
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี187607308.07
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง192530362.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ157534294.01
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง269848317.22
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน263715367.83
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ135453298.01
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา50217230.41
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,48410,052247.12
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้4761,444329.64
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2931,014288.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา431773557.57
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง371964384.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง160457350.11
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ210442475.11
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง144430334.88
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,05217,199177.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,4324,063352.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน7252,329311.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ387823470.23
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม324806401.99
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว309865357.23
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม355898395.32
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ292826353.51
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก95235404.26
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ335863388.18
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ212620341.94
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร357983363.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน192635302.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,9828,226240.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย201838239.86
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3841,069359.21
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง175687254.73
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น385883436.01
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่151410368.29
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,80311,255249.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4532,224203.69
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม115472243.64
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง105395265.82
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย188602312.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา200764261.78
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา4191,700246.47
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง145397365.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง136520261.54
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น214424504.72
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข129428301.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว70263266.16
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ43191225.13
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,4466,342228.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6723,533190.21
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน191657290.72
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน149513290.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้231928248.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3231,033312.68
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ236700337.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3,81516,731228.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6713,515190.90
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6162,376259.26
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3641,509241.22
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3161,412223.80
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า180855210.53
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2971,138260.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด166468354.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน3401,139298.51
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย195926210.58
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1891,107170.73
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น140703199.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล82617132.90
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง145486298.35
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว7771,241626.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง172591291.03
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร282813346.86
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3882,803138.42
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2251,069210.48
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย203922220.17
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม132660200.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย189688274.71
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย98459213.51
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า141578243.94