ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D03 วันนอนโรงพยาบาลเทียบวันนอนมาตรฐาน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน (Sum CalLOS) ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดผลรวมวันนอนมาตรฐาน (Sum WTLOS) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์92,03996,031.740.96
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง22,84025,106.550.91
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง22,83421,835.111.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11,04711,889.970.93
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย24,58522,282.111.10
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว7,0708,261.550.86
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง10,4999,492.031.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1,7242,048.140.84
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด5,3865,583.430.96
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง6,2016,306.200.98
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2,2382,361.290.95
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย6,8967,189.410.96
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว4,5734,518.901.01
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3,5753,464.261.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5,3385,528.910.97
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2,7063,546.550.76
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3,1413,427.170.92
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2,8152,879.500.98
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2,1022,186.540.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1,8702,249.920.83
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2,7453,303.190.83
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2,2692,883.160.79
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1,8281,639.531.11
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา848835.891.01
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน47,97552,835.480.91
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้4,7155,511.870.86
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4,2184,450.890.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1,7313,052.990.57
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2,8513,675.230.78
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1,1831,593.760.74
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1,2441,630.460.76
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1,3341,736.910.77
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง91,770108,712.270.84
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา15,91618,147.220.88
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน8,50610,007.560.85
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2,5403,468.500.73
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2,5922,943.990.88
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2,7303,408.100.80
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2,9063,451.010.84
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2,9483,474.170.85
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก664967.140.69
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2,8203,482.120.81
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ2,7042,925.380.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3,3203,708.220.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2,2252,630.080.85
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่41,64442,661.590.98
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3,3313,235.191.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3,4554,520.900.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2,6512,933.760.90
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2,2853,237.390.71
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1,4331,737.490.82
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน56,48960,906.540.93
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว10,16311,671.180.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1,6131,855.140.87
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1,3261,387.650.96
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2,1582,459.460.88
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2,8323,051.490.93
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6,0657,155.240.85
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1,3151,599.960.82
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1,8032,110.470.85
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1,0611,397.260.76
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1,4731,675.260.88
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว8091,038.220.78
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ752623.071.21
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา29,38932,335.570.91
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ16,93716,189.781.05
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2,4393,076.710.79
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1,6181,833.770.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3,3713,746.640.90
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3,8124,526.550.84
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2,0482,477.600.83
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์95,815126,474.530.76
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13,91417,476.510.80
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย11,42012,165.420.94
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง7,0596,737.151.05
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน6,7585,731.671.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า4,2974,334.360.99
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4,8415,539.680.87
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1,4992,052.930.73
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4,2874,710.560.91
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย5,1175,327.130.96
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย5,0334,535.381.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2,9043,200.910.91
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2,5772,466.531.04
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1,8831,874.751.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2,3743,053.240.78
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2,3032,195.341.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3,2494,248.290.76
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์13,61714,099.540.97
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4,7285,012.880.94
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย4,0763,912.421.04
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2,6492,556.011.04
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2,1972,571.990.85
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1,7101,859.590.92
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2,2242,297.250.97