ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

D01 อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนของผู้ป่วยในที่หักวันนอนของทารกเกิดมีชีพ (Z38.-) ในช่วงเวลา ที่กำหนดจำนวนเตียงของโรงพยาบาลที่ขออนุญาตไว้กับกระทรวงสาธารณสุขตามกรอบของ โรงพยาบาล x จำนวนวันในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์258,723222,894116.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง65,90976,86085.75
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง60,28176,86078.43
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง39,16747,58082.32
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย63,65354,900115.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว21,32621,96097.11
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง30,36721,960138.28
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม7,63621,96034.77
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด17,17021,96078.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง16,04221,96073.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง8,13010,98074.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย20,62321,96093.91
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว13,18421,96060.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง10,61110,98096.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด16,19121,96073.73
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า8,86410,98080.73
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14,52410,980132.28
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี14,44710,980131.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง6,74410,98061.42
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ8,86710,98080.76
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง10,07410,98091.75
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน7,03210,98064.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5,97510,98054.42
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3,7213,660101.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน132,568150,42688.13
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้14,20721,96064.69
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง15,93427,45058.05
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา5,05011,34644.51
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง9,66610,98088.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง4,25010,05042.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ4,80410,98043.75
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง3,9293,660107.35
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง260,325292,80088.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา41,21443,92093.84
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน24,11821,960109.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ8,82010,98080.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม7,30610,98066.54
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว10,51914,64071.85
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม7,70810,98070.20
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ9,46410,98086.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก2,32210,98021.15
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ5,71210,98052.02
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ5,40710,98049.24
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร10,08510,98091.85
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน5,87812,07848.67
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่131,192158,60082.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย9,56810,98087.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง11,48521,96052.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง8,85921,96040.34
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น8,68510,98079.10
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง5,1237,29070.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น6,2057,32084.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่5,01010,98045.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน162,874183,73288.65
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว30,53745,75066.75
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม4,90710,98044.69
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง4,01310,98036.55
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย6,88114,64047.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา12,32514,64084.19
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา21,51730,74469.99
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง5,47610,08054.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง6,54712,43252.66
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3,85410,98035.10
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข4,45910,98040.61
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ3,6977,32050.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2,21610,98020.18
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ2,5359,15027.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา108,626146,40074.20
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ68,22984,91280.35
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน10,76910,98098.08
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน5,02810,98045.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้13,93727,81650.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง12,57910,980114.56
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ7,04110,98064.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์280,986277,428101.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน36,57639,16293.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย33,21035,86892.59
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง19,08624,15679.01
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน45,86743,188106.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า19,44823,42483.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ17,92424,88872.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด5,67910,98051.72
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน12,14519,03263.81
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย17,99121,59483.31
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย14,78917,56884.18
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น6,70010,98061.02
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล8,13612,44465.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง13,29710,080131.91
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว7,31610,98066.63
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง6,04910,98055.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร9,50210,98086.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์43,28154,90078.84
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง25,77541,72461.77
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย10,97624,88844.10
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม9,81710,98089.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย5,57113,17642.28
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย6,61812,81051.66
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า7,55813,17657.36