ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C12 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (CMI ไม่นับคลอดปกติ)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในทุกราย (ยกเว้นคลอดปกติ) จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด (ยกเว้นคลอดปกติ) เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์59,616.2027,9462.13
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9,800.186,9951.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7,078.856,0511.17
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5,082.174,9801.02
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8,784.437,2091.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,583.683,1590.82
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,792.153,1880.88
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม582.029850.59
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,725.132,6190.66
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,555.622,1030.74
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง439.096430.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,735.912,3280.75
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1,064.711,6990.63
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1,038.171,2490.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,621.422,6210.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,032.891,6220.64
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1,019.161,9490.52
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,343.171,7130.78
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง616.471,0460.59
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ447.826280.71
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง988.111,5050.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน985.631,2590.78
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ324.055190.62
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2014020.50
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน26,009.1416,6951.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,526.922,4850.61
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1,819.632,1880.83
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา928.411,2340.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1,146.841,6010.72
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง2724920.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ301.694850.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง320.224850.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง68,760.0128,4782.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7,461.996,8261.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3,927.973,8131.03
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1,106.541,4020.79
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม974.151,3460.72
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,408.372,0060.70
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,020.611,5320.67
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1,161.921,4020.83
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก277.424060.68
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1,100.701,3950.79
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1,028.091,0710.96
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1,154.371,6410.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน875.531,1350.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่19,693.4812,0441.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย955.741,4240.67
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1,247.501,9160.65
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง731.181,0060.73
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,274.331,9650.65
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง650.831,0520.62
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น708.661,3300.53
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่548.927460.74
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน29,920.2718,0991.65
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4,219.203,0101.40
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม405.996630.61
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง437.226770.65
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย868.681,1020.79
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1,039.821,4490.72
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,993.552,3190.86
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง582.399020.65
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง589.349480.62
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น405.536560.62
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข529.977430.71
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ316.644820.66
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว242.394010.60
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ108.582230.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13,912.638,8681.57
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8,547.336,5321.31
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน802.341,0760.75
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน592.489080.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1,198.541,6770.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1,118.491,4470.77
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ678.981,1600.59
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์59,886.4826,7002.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5,656.195,8220.97
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3,656.793,5191.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2,006.752,7090.74
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2,522.642,9830.85
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1,385.591,8910.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2,103.422,0531.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด670.298420.80
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1,260.082,0810.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,456.171,9260.76
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1,278.501,8820.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น703.871,0690.66
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล710.141,0050.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง323.136220.52
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,218.041,9870.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง665.029840.68
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1,588.471,4281.11
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,926.213,7961.30
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,141.131,2910.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,209.381,6620.73
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม650.261,2480.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย511.519690.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย449.458610.52
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า566.551,0700.53