ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C11 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม Non OR Procedure
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในทุกราย กลุ่ม Non OR Procedureจำนวนผู้ป่วยใน กลุ่ม Non OR Procedure ที่จำหน่ายทั้งหมด เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์36,342.8231,2571.16
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10,022.2511,3350.88
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7,081.029,3210.76
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5,792.778,4660.68
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7,697.5210,5880.73
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4,605.116,8760.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4,658.986,9430.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1,666.913,0410.55
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3,621.685,5560.65
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2,976.694,8470.61
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1,439.382,5030.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3,891.116,0960.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2,914.324,4660.65
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3,163.092,9051.09
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3,270.125,4310.60
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2,007.393,3200.60
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2,466.784,7880.52
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2,700.123,8350.70
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1,383.572,3300.59
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2,138.273,2870.65
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2,435.374,1660.58
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1,938.912,5890.75
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ985.061,5360.64
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา6761,3410.50
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน18,616.7321,2360.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3,084.585,0030.62
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3,472.844,6600.75
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1,690.212,5830.65
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2,432.513,7090.66
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1,019.131,8110.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1,238.521,8830.66
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง947.181,4850.64
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง38,962.1232,1371.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6,531.378,9100.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4,660.655,8660.79
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2,267.233,2400.70
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1,799.232,5740.70
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2,7834,0740.68
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,848.172,7320.68
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2,142.693,0340.71
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก622.478520.73
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1,660.792,2310.74
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1,372.631,7150.80
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2,314.403,2630.71
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1,471.902,0140.73
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20,387.4320,0921.01
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1,851.292,9710.62
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2,642.654,5790.58
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1,985.673,0730.65
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,903.143,2590.58
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1,073.211,9530.55
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1,095.842,2040.50
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่896.161,8860.48
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25,371.5624,4831.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4,481.625,1990.86
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1,111.021,7310.64
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง856.931,4180.60
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1,772.602,1740.82
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2,728.743,9560.69
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3,505.315,6960.62
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1,175.781,9520.60
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1,430.342,4060.59
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น876.741,4130.62
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1,124.761,6540.68
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ618.119830.63
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว565.649550.59
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ422.808660.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16,287.2117,7300.92
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9,371.1911,7750.80
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2,543.373,1220.81
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1,025.701,5880.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2,865.094,0320.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2,684.753,8070.71
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1,477.702,3280.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์47,831.5936,7621.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7,326.419,9940.73
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5,937.208,0710.74
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3,865.515,3220.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน6,618.958,5190.78
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3,893.565,1480.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3,969.514,4210.90
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1,430.791,5500.92
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2,567.184,3510.59
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3,320.084,9310.67
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2,565.293,6770.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1,260.672,4610.51
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1,311.781,8750.70
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2,243.974,2530.53
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,941.873,7270.52
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1,179.741,7940.66
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2,432.402,6240.93
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5,496.676,6490.83
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4,439.446,7980.65
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,837.222,9720.62
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1,527.113,1990.48
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1,195.622,2340.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1,153.062,0680.56
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1,262.132,3390.54