ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C11 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม Non OR Procedure
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในทุกราย กลุ่ม Non OR Procedureจำนวนผู้ป่วยใน กลุ่ม Non OR Procedure ที่จำหน่ายทั้งหมด เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13,400.8110,7081.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3,6293,7960.96
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2,394.703,3240.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,704.972,4140.71
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,586.223,5610.73
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,620.862,2410.72
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,439.092,2510.64
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม369.696540.57
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,116.781,7410.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,307.431,8140.72
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง445.556810.65
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,358.091,9520.70
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว880.481,4350.61
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง848.161,0210.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,075.681,7460.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า677.031,0950.62
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย5591,1130.50
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี558.067500.74
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง410.287230.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ451.416410.70
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง632.751,0050.63
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน641.768470.76
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ326.205250.62
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา129.102700.48
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6,431.137,1020.91
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,004.871,6730.60
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง826.881,0730.77
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา600.838420.71
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง720.121,0420.69
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง269.634980.54
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ302.624930.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง319.674840.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13,699.0210,8371.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2,593.243,3400.78
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,602.882,0200.79
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ719.529490.76
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม622.658700.72
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว674.281,0220.66
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม710.261,0390.68
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ780.749410.83
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก196.122850.69
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ742.029710.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ655.727020.93
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร769.011,1110.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน581.027490.78
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,679.856,1691.08
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย642.439870.65
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง833.611,2790.65
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง593.578410.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น574.631,0780.53
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่363.314880.74
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8,624.918,2261.05
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,523.781,7500.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม339.575500.62
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง283.374420.64
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย538.246890.78
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา611.408980.68
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,318.871,6520.80
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง305.324780.64
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง404.496640.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น258.404570.57
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข335.984980.67
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว187.063220.58
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ109.262250.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4,389.664,4390.99
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2,250.532,6150.86
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน597.328080.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน362.265620.64
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้753.231,0770.70
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง939.141,2080.78
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ454.877930.57
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16,290.0312,4211.31
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2,742.853,5250.78
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,983.952,4680.80
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1,368.931,8850.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,106.281,4690.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า839.141,1670.72
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,098.831,1820.93
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด426.385340.80
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน874.311,4380.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,000.781,4010.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย871.601,3060.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น563.219210.61
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล513.177230.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง323.646360.51
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว629.581,1770.53
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง435.546670.65
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร832.988700.96
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,723.702,0260.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง730.131,1490.64
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย641.431,0840.59
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม415.468350.50
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย451.098360.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย291.376050.48
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า388.137470.52