ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C10 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม OR Procedure
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในทุกราย กลุ่ม OR Procedureจำนวนผู้ป่วยใน กลุ่ม OR Procedure ที่จำหน่ายทั้งหมด เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์72,789.2622,3733.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12,012.725,8232.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9,190.184,8851.88
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4,434.582,1322.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7,794.863,4112.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว265.372431.09
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,244.611,2121.85
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม195.991881.04
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด125.74622.03
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง31.35430.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง35.99361.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย204.441281.60
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว42.43381.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง10.19101.02
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด13.91160.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2.2240.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย28.14360.78
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี147.40751.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22.89201.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ67.92581.17
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง76.90233.34
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน35.41370.96
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ9.1042.28
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21.77141.56
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31,455.7112,1652.59
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้118.521011.17
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง312.091881.66
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา56.93371.54
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง62.08650.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง14.90240.62
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ7.6571.09
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง5.8570.84
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง87,804.2422,8393.84
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5,564.122,9161.91
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,963.391,5101.96
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ61.76203.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม28.4983.56
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว17.8872.55
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม7.4461.24
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ78.53471.67
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0.5210.52
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2.6240.66
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ38.40331.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร37.65231.64
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน38.85192.04
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24,690.9910,0052.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย13.30220.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง55.70580.96
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง30.06132.31
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น19.53310.63
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง19.07161.19
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น5.5770.80
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่17.31101.73
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน33,054.3912,2002.71
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5,962.162,5532.34
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1.4220.71
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง15.1862.53
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย48.38251.94
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา79.22501.58
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา450.643711.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31.81261.22
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง33.56380.88
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น35.90162.24
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข39.71162.48
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ5.5370.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว18.68161.17
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ3.2260.54
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา22,331.449,2742.41
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10,609.414,9502.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน53.76281.92
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน137.95542.55
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5.2222.61
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง7.9881.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ8.17100.82
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์98,389.8629,1613.37
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2,999.891,5791.90
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2,325.371,2041.93
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง34.99351.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน594.713201.86
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า136.79612.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ605.893251.86
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด79.60174.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน26.01360.72
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย43.68650.67
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย21.72290.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17.13230.74
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง50.44421.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว251.361921.31
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21121.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร685.803232.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7,046.583,2142.19
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2,399.231,2941.85
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย592.023991.48
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1171161.01
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย24.22370.65
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41.22420.98
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32.47251.30