ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C10 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม OR Procedure
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในทุกราย กลุ่ม OR Procedureจำนวนผู้ป่วยใน กลุ่ม OR Procedure ที่จำหน่ายทั้งหมด เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์26,242.708,2563.18
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4,312.502,1182.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3,542.221,8881.88
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,454.227421.96
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3,365.471,5512.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว163.03493.33
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง827.284551.82
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2.2540.56
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด31.38181.74
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง14.81170.87
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12.84121.07
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย78.02521.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว22.28141.59
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4.8041.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5.8790.65
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า4.7131.57
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย10.94140.78
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53.51182.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2.6150.52
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ5.28100.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11.5561.93
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน8.77100.88
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3.9331.31
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11,427.504,3922.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้16.19230.70
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง119.21691.73
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา47.33162.96
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง36.36301.21
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง7.3971.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ4.4841.12
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.5410.54
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32,692.388,5413.83
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2,358.991,3441.76
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,105.136041.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ38.03123.17
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3.7921.90
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0.9010.90
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1.0620.53
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ10.5442.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ19.0872.73
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ49.64182.76
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3.6831.23
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน5.5331.84
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8,131.683,1002.62
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2.6350.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง25.38310.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1.5611.56
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2.4921.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11,499.594,0582.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,878.427672.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม4.5622.28
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1.1711.17
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย11.8571.69
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา4.9290.55
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา304.872861.07
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง6.2851.26
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง4.0841.02
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น6.2423.12
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข18.7063.12
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว111.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.4810.48
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6,283.592,5082.51
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2,837.851,4002.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน4.8960.82
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน4.2314.23
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1.7920.90
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32,454.469,8253.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,270.506312.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย947.524502.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง7.57100.76
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน218.011251.74
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า28.99231.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ250.651301.93
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด4.9622.48
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน6.84120.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย10.13160.63
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย6.88100.69
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น39.30231.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง5.3951.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว193.251431.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12.3134.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร252.101162.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2,311.571,1372.03
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง442.632182.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย166.261151.45
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม12.81150.85
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย4.5560.76
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย3.6160.60
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า3.4460.57