ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C09 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์32,19853,63060.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7,72117,15845.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5,62614,20639.60
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3,16410,59829.85
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4,57113,99932.65
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,2597,11917.69
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,9388,15523.76
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3073,2299.51
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด8865,61815.77
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง6854,89014.01
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง3162,53912.45
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย8086,22412.98
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว6324,50414.03
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง9502,91532.59
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด6465,44711.86
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3953,32411.88
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3184,8246.59
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี5943,91015.19
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2822,35012.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ5023,34515.01
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5604,18913.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน5272,62620.07
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2451,54015.91
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา931,3556.86
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16,07233,40148.12
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้6695,10413.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1,0824,84822.32
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา4092,62015.61
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง5793,77415.34
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1821,8359.92
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2311,89012.22
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1961,49213.14
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง33,28054,97660.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3,73211,82631.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,3817,37632.28
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ6113,26018.74
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4302,58216.65
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว6264,08115.34
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม4302,73815.70
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ5843,08118.95
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก14885317.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ4432,23519.82
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ4121,74823.57
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร5763,28617.53
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน4002,03319.68
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15,42730,09751.26
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4062,99313.56
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5694,63712.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง4843,08615.68
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3363,29010.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1591,9698.08
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1262,2115.70
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1321,8966.96
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18,38536,68350.12
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3,2467,75241.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2861,73316.50
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1851,42412.99
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย5392,19924.51
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา6694,00616.70
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา8606,06714.18
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2701,97813.65
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2542,44410.39
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2021,42914.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2861,67017.13
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ13499013.54
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว12297112.56
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ608726.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12,92627,00447.87
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7,13616,72542.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน8073,15025.62
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2941,64217.90
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้7314,03418.12
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง7113,81518.64
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3342,33814.29
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์43,18765,92365.51
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2,81411,57324.32
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2,2399,27524.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง9375,35717.49
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,9748,83922.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1,1765,20922.58
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,5934,74633.57
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด5181,56733.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน5514,38712.56
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย7334,99614.67
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย6283,70616.95
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1852,4847.45
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3311,87517.65
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3574,2958.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว5063,91912.91
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2741,80615.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1,1252,94738.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,2349,86342.93
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,8838,09223.27
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย6843,37120.29
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2603,3157.84
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1882,2718.28
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1432,1106.78
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2372,36410.03