ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C09 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์18,00528,28963.65
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3,6077,21949.97
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2,5516,38739.94
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,6795,09032.99
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,8107,54037.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว7153,32621.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง7953,30824.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม811,0377.81
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด4092,65515.40
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4442,19220.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11769316.88
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4552,48018.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2191,74012.59
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2821,28022.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3602,65113.58
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2341,64514.22
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1512,1796.93
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2881,77816.20
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1291,09911.74
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11965118.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2351,56615.01
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2691,28320.97
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ6652512.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา244345.53
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8,45616,90050.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3122,56012.19
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง5632,21925.37
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2601,24920.82
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2841,62117.52
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง425058.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ454979.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6648513.61
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18,45028,72664.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2,3406,97233.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,2323,87131.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3191,40322.74
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2311,34717.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3022,03914.81
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2361,54615.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3461,41024.54
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก5940714.50
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2831,39520.29
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ3301,07230.78
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2941,64417.88
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2441,14721.27
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,66412,15354.83
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2311,43716.08
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2931,97314.85
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2101,02820.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2521,98812.68
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1471,06713.78
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1171,3418.72
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่18174724.23
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9,27518,29850.69
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,3203,12342.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม9168613.27
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง10668015.59
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2521,11122.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2511,46917.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6242,34926.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง13494114.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง14796415.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น9265714.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข13175417.37
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ5950311.73
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว4741911.22
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ82263.54
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4,6479,00851.59
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3,2046,65948.12
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2361,08621.73
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน13891115.15
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2871,69616.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3251,45922.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1311,16311.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์17,87827,27965.54
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,6025,98726.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,0933,62430.16
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5552,83119.60
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน8223,04527.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3861,92420.06
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ7312,11834.51
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด20284523.91
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2982,16113.79
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4232,11120.04
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3491,92118.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1551,13813.62
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1901,01518.72
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง596419.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3491,99517.49
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง15699515.68
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร6011,44341.65
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,7893,89845.90
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3391,36724.80
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3391,75319.34
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1081,3428.05
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย871,0268.48
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย609666.21
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1171,13610.30