ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C08 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW 0.5-1 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,22818,96417.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,2255,91420.71
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,6235,21231.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8773,15627.79
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,3025,11225.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว7042,29030.74
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง8272,70630.56
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม28665843.47
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด5821,75933.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง5801,83131.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง19269327.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย7262,00436.23
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว5651,44938.99
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3651,02535.61
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด6301,75535.90
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3801,09834.61
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3181,12728.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี34976845.44
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง20972828.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ25465139.02
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3151,01131.16
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน34485740.14
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ20052538.10
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา7827328.57
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,42611,49421.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้6601,69638.92
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3801,14233.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา29585834.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4601,07242.91
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง20350540.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ20849741.85
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง23148547.63
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,72019,37819.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,5744,68433.60
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน9092,62434.64
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ29996131.11
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม36887242.20
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4721,02346.14
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม4161,04139.96
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ36794538.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก14228549.82
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ44397845.30
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ27772038.47
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร4141,11437.16
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน28675238.03
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,0149,26921.73
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32799232.96
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง4631,31035.34
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง29084234.44
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น3571,07833.12
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่15449031.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,94412,28423.97
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว7362,51729.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม17655231.88
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง15744335.44
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22869632.76
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา36190739.80
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6841,93835.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง14548330.02
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21566832.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14045930.50
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข16950433.53
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว9332328.79
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ7922634.96
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,5126,94721.76
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8634,01521.49
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน31181438.21
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน19056333.75
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้4151,07738.53
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง4261,20835.26
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ27779534.84
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4,63322,24620.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,7284,15641.58
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย9792,91833.55
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง6971,89536.78
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5141,59432.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า4111,19034.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4021,31230.64
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด18653634.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4671,45032.21
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4521,41731.90
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย4441,31633.74
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32294434.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล29372340.53
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16264125.27
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2371,32017.95
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง23767035.37
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร31198631.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8263,16326.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3081,36722.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3541,19929.52
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23885028.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย24084228.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16961127.66
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า18775324.83