ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C07 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,79818,96420.03
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,7895,91430.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,5265,21229.28
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,2583,15639.86
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,9115,11237.38
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,1042,29048.21
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,2482,70646.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม32865849.85
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด9001,75951.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง8821,83148.17
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง38469355.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย9172,00445.76
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว6991,44948.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4261,02541.56
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด8831,75550.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า5681,09851.73
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย7351,12765.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี30076839.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง43972860.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ27865142.70
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5511,01154.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน34285739.91
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ25952549.33
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา18027365.93
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3,34411,49429.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้8351,69649.23
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4681,14240.98
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38085844.29
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4311,07240.21
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง26050551.49
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ24449749.09
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง18848538.76
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,29119,37816.98
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,6094,68434.35
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน8752,62433.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ45296147.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม35787240.94
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4271,02341.74
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม4621,04144.38
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ34994536.93
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก10028535.09
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ33797834.46
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21372029.58
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร4971,11444.61
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน30475240.43
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,2989,26924.79
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย51599251.92
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง6421,31049.01
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง38584245.72
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น6261,07858.07
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่20949042.65
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,14612,28425.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว7272,51728.88
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม29755253.80
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง22044349.66
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย31369644.97
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา41090745.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา7371,93838.03
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง26448354.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง34966852.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น26645957.95
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข24850449.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19432360.06
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ13922661.50
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,8606,94726.77
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,2034,01529.96
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน32081439.31
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน28756350.98
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้4901,07745.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง5131,20842.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ43479554.59
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3,08822,24613.88
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,2974,15631.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,0912,91837.39
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง8301,89543.80
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน6461,59440.53
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5251,19044.12
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4401,31233.54
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22353641.60
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน7871,45054.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย6901,41748.69
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย6451,31649.01
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น49294452.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล29272340.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง42064165.52
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว8371,32063.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง32967049.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร27598627.89
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8803,16327.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง7201,36752.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย6331,19952.79
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม54785064.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52084261.76
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย40961166.94
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า49075365.07