ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C07 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12,05053,63022.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5,74117,15833.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4,26214,20630.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4,34810,59841.03
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5,76013,99941.15
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3,7107,11952.11
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3,7738,15546.27
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1,6263,22950.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2,8385,61850.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2,5744,89052.64
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1,4482,53957.03
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2,9456,22447.32
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2,0954,50446.51
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1,0702,91536.71
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2,8795,44752.85
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,8043,32454.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3,0884,82464.01
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,6563,91042.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1,3572,35057.74
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1,5973,34547.74
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2,4084,18957.48
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1,1032,62642.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ7301,54047.40
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา8991,35566.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10,41233,40131.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2,5545,10450.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2,0034,84841.32
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1,2052,62045.99
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1,6873,77444.70
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1,0011,83554.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ8961,89047.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6291,49242.16
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10,39954,97618.92
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4,36311,82636.89
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,6937,37636.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1,5663,26048.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1,1052,58242.80
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,6364,08140.09
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,2062,73844.05
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1,3703,08144.47
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26285330.72
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ8742,23539.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ6531,74837.36
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1,3503,28641.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน8472,03341.66
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8,07930,09726.84
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1,6422,99354.86
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2,5464,63754.91
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1,5783,08651.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,7233,29052.37
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1,1181,96956.78
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1,2712,21157.49
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1,2431,89665.56
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9,74636,68326.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2,3327,75230.08
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม9411,73354.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง7851,42455.13
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย9082,19941.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1,7524,00643.73
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3,1946,06752.65
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1,0881,97855.01
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1,2502,44451.15
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น7341,42951.36
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข8171,67048.92
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ48999049.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว55797157.36
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ60187268.92
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7,61027,00428.18
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5,63116,72533.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1,1613,15036.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน8411,64251.22
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1,8054,03444.74
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1,7553,81546.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1,1212,33847.95
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10,09065,92315.31
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4,25211,57336.74
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3,7589,27540.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2,2105,35741.25
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3,1328,83935.43
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2,1185,20940.66
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,8604,74639.19
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด4641,56729.61
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2,5054,38757.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2,3874,99647.78
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1,6593,70644.77
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1,5692,48463.16
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล7921,87542.24
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2,6494,29561.68
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2,6013,91966.37
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง7741,80642.86
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร8582,94729.11
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3,1679,86332.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4,1228,09250.94
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,7543,37152.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2,1213,31563.98
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1,3452,27159.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1,1372,11053.89
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1,5012,36463.49