ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C06 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5,67553,63010.58
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง69317,1584.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41614,2062.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง27911,6902.39
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย47313,9993.38
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว257,1190.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1568,1551.91
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,2290.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด265,6180.46
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,8900.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,5390.16
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย286,2240.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว64,5040.13
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง83,1940.25
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า83,6370.22
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย24,8240.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี294,2830.68
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,3500.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ83,3450.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง104,1890.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,6760.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,3550.22
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,06533,4016.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,1040.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง314,8480.64
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,7740.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,8350.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ81,8900.42
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,4920.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7,22154,97613.13
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา26911,8262.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2467,3763.34
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ173,2600.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,5820.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว44,0810.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,7380.07
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ53,0810.16
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร93,2860.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน72,0330.34
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,62430,0975.40
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,9930.17
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง44,6370.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง73,0860.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9690.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,8250.07
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,48536,6916.77
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4327,7525.57
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7330.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,4240.42
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย192,1990.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,0060.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา366,6540.54
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,4290.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,6700.66
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ11,0960.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18720.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,46927,0045.44
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ58816,7253.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน193,1500.60
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6420.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้174,0340.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง53,8150.13
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,3380.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8,01465,92312.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน23611,5732.04
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1979,2752.12
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง265,3570.49
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน868,8390.97
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า205,2090.38
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ774,7461.62
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด191,5671.21
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน144,3870.32
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย154,9960.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,7060.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,4840.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0740.19
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง74,2950.16
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9190.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8060.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร312,9471.05
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4069,8634.12
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1578,0921.94
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย253,3710.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13,3150.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2710.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,3640.21