ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C04 อัตราตายของผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 และ ตายในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4624,07211.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง439054.75
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3903.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง224564.82
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย9579211.99
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว115432.03
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง163864.15
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด172526.75
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง183495.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0920.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย42521.59
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว21991.01
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง101755.71
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด42721.47
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า51643.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0930.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี020.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1891.12
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ21041.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31452.07
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน41662.41
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3684.41
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0110.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2351,97211.92
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01600.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง41792.23
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา41263.17
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง62003.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0490.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0650.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5654,94411.43
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา448535.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน215803.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ52282.19
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม61454.14
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว6936.45
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม71514.64
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42401.67
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1372.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42011.99
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ62132.82
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร62032.96
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41672.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2332,16610.76
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย41542.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12200.45
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง91605.63
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11110.90
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01040.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2362,25310.47
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว444938.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม108511.76
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0360.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย111616.83
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา121607.50
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา203615.54
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง5786.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง8839.64
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น4468.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3993.03
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0440.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0120.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1721,43312.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ307873.81
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน41762.27
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0840.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้52052.44
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43071.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1901.11
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12269817.48
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน54311.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5786.41
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง164004.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน102983.36
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า82243.57
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ63411.76
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01080.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน101845.43
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย72382.94
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย51882.66
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น21311.53
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล21121.79
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0580.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2842.38
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง6966.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22440.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์395467.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง151878.02
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31422.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม5637.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย5776.49
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21811.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า4735.48