ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C04 อัตราตายของผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 และ ตายในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,30711,85611.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1503,0774.87
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง112224.95
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง851,3316.39
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2252,12210.60
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว201,3621.47
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง801,2966.17
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม090.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด567677.30
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง186042.98
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62862.10
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย96331.42
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว187832.30
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง293637.99
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด157432.02
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า74831.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย33820.79
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4666.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง43301.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ124592.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง105101.96
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน165802.76
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ52062.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1831.20
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8675,91014.67
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้46830.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง367364.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา133483.74
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง235584.12
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01840.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0110.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01820.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,69913,65712.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1102,0925.26
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน621,6003.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ116601.67
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม224225.21
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว206233.21
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม84141.93
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ125622.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก21671.20
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ94422.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ74241.65
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร165762.78
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน64271.41
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7476,47311.54
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย214374.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง65761.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง115012.20
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น213426.14
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11510.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11840.54
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31182.54
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7686,89911.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1081,5606.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม172437.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31581.90
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย325535.79
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา457765.80
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา548066.70
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102773.61
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง142575.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น131916.81
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข83102.58
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ61773.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว51363.68
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ2653.08
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6345,23212.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1873,0416.15
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน139071.43
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน23200.63
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้318603.60
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง158101.85
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72892.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4592,13521.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน123513.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย41552.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง265534.70
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน136152.11
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า279782.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ351,2802.73
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด64941.21
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน174883.48
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย132465.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53281.52
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น31022.94
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล83102.58
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง33370.89
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53081.62
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง22120.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร246873.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1151,4787.78
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง621,2075.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113972.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42551.57
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย31981.52
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0120.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า82413.32