ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C03 อัตราผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,07218,96421.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9055,91415.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง905,2121.73
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4563,15614.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7925,11215.49
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว5432,29023.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3862,70614.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม26620.30
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2521,75914.33
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3491,83119.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง9269313.28
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2522,00712.56
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1991,44913.73
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1751,02517.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2721,75515.50
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1641,09814.94
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย931,1278.25
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี27680.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง8972812.23
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ10465115.98
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1451,01214.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน16685719.37
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ6852512.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา112734.03
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,97211,49417.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1601,6969.43
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1791,14215.67
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12685814.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2001,07218.66
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง495079.66
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6548513.40
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4,94419,37825.51
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8534,68418.21
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5802,62422.10
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22896123.73
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม14587216.63
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว931,0239.09
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1511,04114.51
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ24094525.40
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก3728512.98
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ20197820.55
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21372029.58
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2031,11418.22
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน16775222.21
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,1669,28023.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย15499215.52
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2201,31016.79
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง16084219.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1111,08410.24
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่10449021.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,25312,32518.28
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4932,51719.59
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม8555315.37
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง364438.13
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย16169623.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา16090717.64
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3611,93818.63
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง7848316.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง8366812.43
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น4646010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข9950419.64
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว4432313.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ122265.31
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,4336,94720.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7874,01519.60
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน17681421.62
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน8456914.76
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2051,07719.03
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3071,20825.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ9079511.32
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์69822,2463.14
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน434,1561.03
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย782,9182.67
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง4001,89521.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2981,59718.66
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2241,19018.82
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3411,31425.95
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด10853620.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1841,45012.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2381,41716.80
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1881,31614.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น13198213.34
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล11272315.49
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง586528.90
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว841,3206.36
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง9667014.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร24498624.75
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5463,16417.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1871,36713.68
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1421,21011.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม638507.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย778439.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย186112.95
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า737539.69