ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C03 อัตราผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ผลการจัดกลุ่ม DRGs มีเลขของ DRGs หลักที่ 5 เป็นเลข 3 หรือ 4 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11,85653,63022.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3,07717,15917.93
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง22214,2081.56
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,33110,59812.56
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,12213,99915.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,3627,11919.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,2968,15515.89
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม93,2390.28
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด7675,61813.65
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง6044,89112.35
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2862,53911.26
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย6336,26610.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว7834,50417.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3632,91512.45
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด7435,44713.64
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า4833,32414.53
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3824,8247.92
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี663,9101.69
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3302,35014.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ4593,34513.72
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5104,19612.15
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน5802,62622.09
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2061,54013.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา831,3556.13
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5,91033,40117.69
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้6835,10413.38
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง7364,84815.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา3482,62013.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง5583,77414.79
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1841,83510.03
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ111,8900.58
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1821,49212.20
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13,65754,98324.84
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2,09211,82617.69
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,6007,37621.69
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ6603,26020.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4222,58216.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว6234,08115.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม4142,73815.12
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ5623,08118.24
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16785319.58
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ4422,23519.78
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ4241,74824.26
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร5763,28617.53
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน4272,03321.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,47330,14921.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4372,99314.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5764,63712.42
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง5013,08616.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3423,29010.40
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1511,9707.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1842,2118.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1181,8966.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6,89936,70818.79
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,5607,75220.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2431,73414.01
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1581,42411.10
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย5532,19925.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา7764,00619.37
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา8066,07513.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2771,97814.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2572,44410.52
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1911,43313.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3101,67018.56
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ17799017.88
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13697114.01
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ658737.45
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5,23227,00419.37
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3,04116,73318.17
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน9073,15728.73
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน3201,65119.38
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้8604,03421.32
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง8103,81521.23
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2892,33812.36
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,13565,9233.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน35111,6673.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1559,2751.67
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5535,38610.27
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน6159,0526.79
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า9785,21018.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,2804,75726.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด4941,56731.53
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4884,38711.12
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2464,9964.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3283,7068.85
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1022,6063.91
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3102,02915.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3374,5107.47
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3083,9197.86
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2121,81111.71
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร6872,94723.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,4789,88814.95
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,2078,09214.92
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3973,38911.71
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2553,3157.69
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1982,2778.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย122,1100.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2412,36610.19