ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C02 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่ กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์39,643.5218,9642.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7,941.505,9141.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5,936.925,2121.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3,159.193,1561.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5,951.695,1121.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,783.902,2900.78
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,266.372,7060.84
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม371.946580.57
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,148.151,7590.65
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,322.221,8310.72
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง458.396930.66
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,436.112,0040.72
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว902.751,4490.62
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง852.961,0250.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,081.551,7550.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า681.741,0980.62
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย569.951,1270.51
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี611.577680.80
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง412.887280.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ456.696510.70
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง644.291,0110.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน650.538570.76
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ326.205250.62
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา133.042730.49
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17,858.6211,4941.55
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,021.051,6960.60
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง946.101,1420.83
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา648.168580.76
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง756.471,0720.71
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง277.025050.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ307.104970.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง320.224850.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง46,391.4019,3782.39
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4,952.244,6841.06
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,708.022,6241.03
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ757.539610.79
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม626.448720.72
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว675.181,0230.66
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม711.331,0410.68
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ791.319450.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก196.122850.69
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ761.119780.78
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ705.367200.98
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร772.691,1140.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน586.557520.78
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14,811.539,2691.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย645.059920.65
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง8591,3100.66
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง595.138420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น574.631,0780.53
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่365.804900.75
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน20,124.5212,2841.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3,402.192,5171.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม344.125520.62
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง284.544430.64
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย550.086960.79
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา616.319070.68
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,623.741,9380.84
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง311.614830.65
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง408.576680.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น264.644590.58
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข354.685040.70
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว188.063230.58
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ109.742260.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10,673.256,9471.54
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5,088.384,0151.27
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน602.208140.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน366.495630.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้753.231,0770.70
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง939.141,2080.78
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ456.657950.57
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์48,744.4922,2462.19
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4,013.354,1560.97
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2,931.492,9181.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1,376.521,8950.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,324.291,5940.83
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า868.131,1900.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,349.481,3121.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด431.345360.80
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน881.141,4500.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,010.901,4170.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย878.481,3160.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น602.519440.64
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล513.177230.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง329.026410.51
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว822.831,3200.62
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง447.846700.67
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1,085.099861.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,035.263,1631.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,172.751,3670.86
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย807.681,1990.67
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม428.278500.50
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย455.668420.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย294.986110.48
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า391.577530.52