ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C01 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย (Average RW)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์39,808.8918,9642.10
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7,974.295,9141.35
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5,957.395,2121.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3,171.593,1561.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5,957.405,1121.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,7992,2900.79
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,2752,7060.84
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม378.856580.58
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,157.481,7590.66
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,332.071,8310.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง460.606930.66
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,447.062,0040.72
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว910.831,4490.63
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง858.771,0250.84
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,091.691,7550.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า688.901,0980.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย574.011,1270.51
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี607.097680.79
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง417.247280.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ462.806510.71
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง650.501,0110.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน658.108570.77
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ328.155250.63
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา133.802730.49
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17,929.9711,4941.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,030.281,6960.61
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง953.641,1420.84
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา660.068580.77
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง765.651,0720.71
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง280.375050.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ314.324970.63
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง323.874850.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง46,585.7819,3782.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4,982.074,6841.06
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,726.772,6241.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ766.589610.80
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม632.928720.73
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว682.891,0230.67
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม720.691,0410.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ799.449450.85
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก199.052850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ769.299780.79
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ711.817200.99
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร779.011,1140.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน593.627520.79
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14,863.039,2691.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย649.079920.65
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง867.661,3100.66
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง599.248420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น583.631,0780.54
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่370.394900.76
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน20,197.4412,2841.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3,419.302,5171.36
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม346.195520.63
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง285.404430.64
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย556.306960.80
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา621.559070.69
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,634.751,9380.84
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง313.854830.65
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง411.686680.62
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น267.244590.58
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข357.445040.71
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว189.803230.59
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ109.932260.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10,724.046,9471.54
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5,098.084,0151.27
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน608.768140.75
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน370.285630.66
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้759.561,0770.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง948.781,2080.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ460.087950.58
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์49,740.2922,2462.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4,070.274,1560.98
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2,951.042,9181.01
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1,385.551,8950.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,328.781,5940.83
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า873.041,1900.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,358.881,3121.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด436.545360.81
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน887.461,4500.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,019.191,4170.72
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย883.641,3160.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น607.139440.64
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล516.857230.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง330.596410.52
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว8271,3200.63
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง4506700.67
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1,101.799861.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,047.833,1631.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,178.331,3670.86
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย811.441,1990.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม430.378500.51
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย458.758420.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย296.466110.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า393.667530.52