ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B07 อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Rate of Perineal Laceration During Delivery)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนมารดาคลอดที่มีการฉีกขาดของฝีเย็บ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15084317.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง54951.01
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง76451.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11680.60
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย197242.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว21671.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง02130.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0340.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0880.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1621.61
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย31671.80
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2414.88
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43910.26
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด154136.59
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0180.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01530.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี64613.04
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง5529.62
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0370.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0250.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21020.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1234.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน317234.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้77010.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง83622.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1195.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง277473.61
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12230.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2952.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3560.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1303.33
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน11010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่94282.10
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92240.91
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0420.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0110.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน46190.65
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01400.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย11010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1691.45
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0270.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0150.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0110.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา03550.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ213266.44
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์221,6771.31
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4229314.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4125915.83
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง109910.10
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0450.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า258429.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1661.52
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1651.54
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01560.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0460.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น359835.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง157121.13
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์102354.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21601.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11180.85
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1771.30
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2812.47
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0570.00