ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B07 อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Rate of Perineal Laceration During Delivery)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนมารดาคลอดที่มีการฉีกขาดของฝีเย็บ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4202,55616.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง201,5061.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง461,7512.63
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15990.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย331,7881.85
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว16090.16
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง16200.16
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม12290.44
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง12620.38
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01800.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย15140.19
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว41023.92
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง9989.18
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3812430.65
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0500.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย75081.38
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี132225.86
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง11370.73
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ62362.54
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11890.53
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน4894.49
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ104124.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1692,1907.72
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้51942.58
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง71156.09
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0350.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0500.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0830.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0630.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง282,2871.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา06430.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน83742.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ8988.89
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2922.17
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2238.70
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0600.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11100.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร080.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2248.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่161,4771.08
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย247233.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01220.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0660.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0510.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0390.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0320.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน92,0350.44
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว14670.21
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0730.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1205.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2316.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0750.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา21281.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21121.79
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1392.56
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1412.44
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ4814.94
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว65810.34
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0530.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา71,4370.49
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ911,3306.84
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง66010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์665,2281.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน20380025.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย14892416.02
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2827510.18
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02020.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5426320.53
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ193565.34
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน92783.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย24560.44
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01280.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น10732832.62
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0340.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง304237.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3348.82
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1422.38
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร178719.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์287823.58
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง198932.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย62872.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13060.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย21791.12
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย142176.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22190.91