ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B06 การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์36284342.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง22049544.44
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง20764532.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6116836.31
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย27672438.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01670.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง8321338.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0340.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0880.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0620.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย01670.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0410.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0390.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0410.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0180.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01530.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0460.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0520.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0370.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0250.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0100.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0230.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน44872361.96
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0700.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง63616.67
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0190.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง41474755.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6822330.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน329533.68
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่26742862.38
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0420.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0110.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน33461953.96
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3714026.43
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0100.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา256936.23
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0270.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0150.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0110.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา22135562.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ19932661.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8441,67750.33
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน8729329.69
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย8825933.98
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0990.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน84517.78
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0840.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0660.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0650.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01560.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0460.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0980.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0710.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8923537.87
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4716029.38
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1811815.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0770.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0810.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0570.00