ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B06 การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,0182,55639.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5591,50637.12
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5181,75129.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22659937.73
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6091,78834.06
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว06090.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง17162027.58
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02290.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02620.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01800.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย05140.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01020.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0980.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01240.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0500.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย05080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี02220.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01370.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02360.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01890.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0890.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0410.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,2552,19057.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01940.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3611531.30
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0350.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0500.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0830.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0630.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,2282,28753.69
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา18864329.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน15937442.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0920.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0230.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0600.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร080.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,0081,47768.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0720.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01220.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0660.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0510.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0390.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0320.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,1112,03554.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว15546733.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0730.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0200.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0310.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0750.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1812814.06
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01120.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0390.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0410.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0810.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0580.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0530.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9011,43762.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7801,33058.65
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0600.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,5735,22849.22
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน17980022.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย23392425.22
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง02750.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน62022.97
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า02630.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ283567.87
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02780.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย04560.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01280.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น03280.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0340.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04230.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0340.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0420.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0870.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์26678234.02
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง22489325.08
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย5228718.12
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม243067.84
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01790.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02170.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02190.00