ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B05 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่ กำหนดจำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3492,57713.54
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1531,51910.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1741,7629.88
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง495309.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2131,79511.87
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว316214.99
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง326195.17
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม152176.91
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด101079.35
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง112504.40
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71803.89
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย305045.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว5965.21
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง7808.75
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด111288.59
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า4458.89
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย284855.77
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี161978.12
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง101377.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ202338.58
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง151937.77
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน5885.68
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3329.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1410213.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2582,19511.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้151967.65
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง71175.98
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา73321.21
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1511.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง4805.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3763.95
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2792,30412.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา486807.06
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน283707.57
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว7917.69
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32313.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2603.33
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1812.50
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11100.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2728.57
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1541,52610.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4715.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง51234.07
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง5667.58
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น65211.54
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2385.26
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1263.85
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2012,0339.89
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว324776.71
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม7749.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1195.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.03
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2782.56
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา51084.63
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง51124.46
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง53713.51
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2405.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ6698.70
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2573.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ65610.71
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1461,43410.18
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ711,3275.35
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน52917.24
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้63915.38
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2553.64
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4965,2449.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน648967.14
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย619166.66
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง122774.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน111945.67
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า182666.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ113433.21
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2277.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน52781.80
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย274525.97
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย41233.25
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น113663.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2277.41
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง264236.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1352.86
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1412.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0850.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์787979.79
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง9993110.63
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย262859.12
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม263108.39
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย91814.97
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย142156.51
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า152176.91