ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B05 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่ กำหนดจำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12786114.75
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง444928.94
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง626559.47
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง101606.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8572211.77
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว51682.98
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง52152.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2326.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด32910.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2882.27
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง4596.78
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย141598.81
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2424.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0390.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2434.65
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1175.88
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1614910.74
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2434.65
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3515.88
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ44010.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3358.57
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1234.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42416.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8772711.97
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3694.35
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1342.94
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0120.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1175.88
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21118.18
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง707699.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา162356.81
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3923.26
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2296.90
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1812.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11100.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่404369.17
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1224.55
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0420.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2238.70
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1128.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน536168.60
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว91416.38
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1147.14
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1333.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย11010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1156.67
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6688.82
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2277.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0130.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1185.56
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1714.29
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3635410.17
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ162865.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2728.57
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1333.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1501,6958.85
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน122924.11
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย142525.56
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง41004.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1422.38
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5905.56
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2653.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน3664.55
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11580.63
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1452.22
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น31102.73
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0110.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง5717.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1119.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2922.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2229.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์162167.41
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2017311.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย111199.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม118113.58
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย3535.66
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย5786.41
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2563.57