ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B04 อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดที่เกิดภาวะขาดอากาศ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนทารกเกิดมีชีพของโรงพยาบาลทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์322,57712.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง131,5198.56
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง601,76234.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1259520.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย131,7957.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว46216.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง66199.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02170.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01070.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02500.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01800.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย15041.98
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว19610.42
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0920.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด212815.63
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0490.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14852.06
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี22238.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01370.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ12334.29
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11935.18
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0880.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0360.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน92,1954.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01960.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11178.55
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0330.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0510.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง28025.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0760.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง462,30419.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16801.47
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน437010.81
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0910.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0230.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0600.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่361,52623.59
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0710.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01230.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง16615.15
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0520.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0380.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0320.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน242,03311.81
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว04770.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0740.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0190.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23360.61
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0780.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01270.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01120.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0370.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0400.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0780.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0570.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0560.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา341,43423.71
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31,3272.26
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12934.48
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้13925.64
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0550.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11566.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1285,24424.41
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน38963.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย49164.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง427714.44
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01940.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า12663.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ13432.92
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02780.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย04520.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01230.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น13662.73
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล13231.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง842318.91
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0350.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0410.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร28523.53
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์67977.53
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง59315.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย12853.51
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม531016.13
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย321513.95
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12174.61