ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B03 อัตราเกิดไร้ชีพ (Stillbirth Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (โดยนับจากจำนวนมารดาที่มีผลผลิตของการคลอดเป็นทารกเกิด ไร้ชีพ) ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนทารกเกิดมีชีพรวมกับจำนวนทารกเกิดไร้ชีพ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์172,5566.65
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง41,5062.66
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง141,7518.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง753513.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย41,7882.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว46096.57
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง06200.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02290.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02620.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01800.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย05140.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01020.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0830.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01240.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า14621.74
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย15081.97
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี01960.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01370.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02360.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01890.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0890.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0370.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน92,1904.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01940.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11158.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา13528.57
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0500.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0830.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0630.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง62,2872.62
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา06430.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน13742.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12500.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0920.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0230.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0600.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร18125.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่121,4778.12
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0720.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01220.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0660.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0510.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง13925.64
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0260.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน222,03510.81
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว34676.42
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0730.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0200.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0310.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0750.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01090.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01120.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง13925.64
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0410.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ17114.08
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0580.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ15318.87
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา61,4374.18
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ151,33011.28
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0600.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์515,2289.76
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน18001.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย69246.49
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง02750.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02020.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า02630.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ03560.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02780.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย14562.19
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01280.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น03280.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24234.73
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0340.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0420.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0870.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์47825.12
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง48934.48
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย12873.48
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03060.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย11795.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02170.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12194.57