ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

B02 อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วันตาย ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์52,5711.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01,5190.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01,7610.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง25283.79
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย21,7911.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว06210.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง06190.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02170.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01070.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02500.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01800.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย05040.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0960.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0800.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01280.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0450.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04850.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี01970.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01370.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02330.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01930.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0880.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0320.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22,1910.91
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01960.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01170.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0330.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0510.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง17912.66
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0760.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง52,2962.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา06800.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน03700.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0910.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0230.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0600.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่41,5212.63
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0710.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01230.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0660.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0520.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0380.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0260.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22,0310.98
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว14762.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0740.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0190.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0330.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0780.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01080.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01120.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0370.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0400.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0690.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0570.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0560.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21,4321.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11,3260.75
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0550.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์245,2184.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน08960.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย19151.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง02770.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01940.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า02660.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ03430.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02780.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย04520.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01230.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น03660.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0270.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง14222.37
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0350.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0410.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0850.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์17951.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง29282.16
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย02850.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03100.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02150.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02170.00