ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A17 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม (ไม่รวมมะเร็ง)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดิม (ไม่รวมมะเร็ง) ภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์84818,7104.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3565,7146.23
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2344,9154.76
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1833,0825.94
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1524,8633.13
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1522,1627.03
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1762,6046.76
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม566298.90
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1141,7326.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1441,7508.23
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง6964310.73
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1731,8779.22
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1231,4128.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง449984.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1611,7349.28
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1741,07916.13
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย789977.82
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี407345.45
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง9069013.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ446287.01
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง679796.84
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน11783913.95
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ305195.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา252569.77
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน52111,3244.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1351,6498.19
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง401,1203.57
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา608477.08
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1031,0579.74
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง334926.71
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ274855.57
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง274855.57
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง71419,2043.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2974,5686.50
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1572,5816.08
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ11196011.56
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม13087214.91
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12199712.14
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1291,03112.51
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ11693912.35
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก252848.80
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11097811.25
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ8671911.96
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1031,1139.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน717439.56
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5969,1976.48
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย449804.49
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง771,2706.06
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง218222.55
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น421,0753.91
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่194903.88
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน72312,1865.93
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1022,4224.21
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม205373.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง434409.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย306884.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา758948.39
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1271,9116.65
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง184663.86
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง376565.64
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น374598.06
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข264955.25
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว113083.57
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ52222.25
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3006,8024.41
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1963,9215.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน578077.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน235674.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้671,0686.27
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง811,2006.75
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ257923.16
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์40021,7361.84
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1974,0254.89
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1472,8245.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1291,8137.12
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน711,5564.56
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า821,1677.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ481,2733.77
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด235344.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน801,3975.73
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย641,2785.01
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1161,2839.04
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น399284.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล277153.78
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง196333.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3851,31329.32
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง546638.14
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร949749.65
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์963,0813.12
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง991,2917.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย731,1346.44
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม527886.60
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย667998.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย285435.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า237073.25