ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A17 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม (ไม่รวมมะเร็ง)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดิม (ไม่รวมมะเร็ง) ภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,13352,7324.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง97016,4795.89
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง65013,3764.86
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง66511,4415.81
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย47013,4383.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3886,6835.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5627,8057.20
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3083,01610.21
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3445,5146.24
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4504,6479.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2552,38110.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4465,8367.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3514,4247.93
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1293,1114.15
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4675,3778.69
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3573,5989.92
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3354,4097.60
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2294,0875.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1772,2437.89
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2263,1947.08
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2404,0215.97
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2972,56011.60
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ651,6483.94
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา711,2585.64
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,75832,9285.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3444,9526.95
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2294,7834.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1912,5877.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3633,7349.72
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1061,7705.99
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ791,8284.32
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง861,4925.76
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,02054,3923.71
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา77211,4866.72
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3987,2195.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3873,25911.87
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3922,58115.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว5524,00113.80
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2732,72210.03
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3363,03811.06
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก698538.09
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2662,23011.93
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1611,7489.21
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3963,27912.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2072,01410.28
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,78629,8455.98
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1842,9526.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2624,5245.79
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1083,0293.57
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1873,2485.76
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง841,9394.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1352,7974.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่881,8954.64
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,49336,2416.88
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3677,4674.91
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม581,6613.49
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1541,40710.95
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย812,1733.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2933,9447.43
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2976,5674.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง851,8894.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1212,4085.02
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1001,4297.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1331,6338.14
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ231,0412.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว249282.59
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ188242.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,09726,4664.14
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ93116,3405.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1983,1306.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน621,6413.78
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2533,9986.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1993,7725.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ892,3233.83
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,51664,2262.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน58011,3235.12
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5628,9036.31
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3535,1706.83
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5278,9365.90
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3065,0796.02
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1874,5224.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1111,5627.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2244,1425.41
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2424,5965.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2393,6006.64
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น982,4084.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล922,1954.19
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1804,2754.21
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,1903,89030.59
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1341,7737.56
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2642,8969.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3519,5823.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5407,6427.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1653,2095.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1493,0874.83
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1592,1357.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1071,9505.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า622,2052.81