ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A16 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,55718,71013.67
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5635,7149.85
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2844,9155.78
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2033,0826.59
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1654,8633.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1592,1627.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1912,6047.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม586299.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1241,7327.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1471,7508.40
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง6964310.73
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1771,8779.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1241,4128.78
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง799987.92
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1671,7349.63
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1771,07916.40
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย799977.92
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี447345.99
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง9169013.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ506287.96
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง779797.87
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12683915.02
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ315195.97
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา252569.77
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน78411,3246.92
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1411,6498.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง531,1204.73
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา708478.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1051,0579.93
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง334926.71
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ274855.57
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง284855.77
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,97219,20410.27
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3104,5686.79
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1682,5816.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ11496011.88
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม14187216.17
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว13699713.64
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1291,03112.51
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12793913.53
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก2928410.21
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11497811.66
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ9671913.35
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1071,1139.61
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน747439.96
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8539,1979.27
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย509805.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง881,2706.93
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง228222.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น431,0754.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่214904.29
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,27912,18610.50
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1162,4224.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม205373.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง5344012.05
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย326884.65
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา808948.95
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1511,9117.90
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง224664.72
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง446566.71
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น434599.37
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข294955.86
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว113083.57
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ52222.25
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5496,8028.07
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2153,9215.48
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน618077.56
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน255674.41
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้701,0686.55
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง871,2007.25
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ327924.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,60221,7367.37
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2304,0255.71
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1512,8245.35
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1381,8137.61
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน771,5564.95
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า871,1677.46
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ591,2734.63
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด255344.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน831,3975.94
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย781,2786.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1251,2839.74
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น439284.63
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล287153.92
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง206333.16
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3861,31329.40
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง556638.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร9897410.06
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1153,0813.73
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1101,2918.52
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย771,1346.79
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม527886.60
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย697998.64
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย305435.52
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า237073.25