ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A16 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6,42252,73212.18
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,41616,4798.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง84313,3766.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง66010,3716.36
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย50013,4383.72
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4106,6836.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง6187,8057.92
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3183,01610.54
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3845,5146.96
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4754,64710.22
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2602,38110.92
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4705,8368.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3634,4248.21
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4712,84216.57
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4825,3778.96
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3593,28810.92
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3054,4096.92
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2483,7386.63
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1772,2437.89
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2443,1947.64
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2574,0216.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน3272,56012.77
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ631,5144.16
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา361,2582.86
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,51032,9287.62
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3544,9527.15
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2674,7835.58
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2122,5878.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3893,73410.42
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1061,7705.99
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ891,8284.87
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1001,4926.70
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,44954,39210.02
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา78311,4866.82
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4457,2196.16
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3913,25912.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4192,58116.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว5724,00114.30
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2812,72210.32
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3743,03812.31
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก798539.26
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2732,23012.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1751,74810.01
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร4203,27912.81
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2172,01410.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,53429,8458.49
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1962,9526.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2824,5246.23
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1043,0293.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2003,2486.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง921,9394.74
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1182,1875.40
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่911,8954.80
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4,44636,24112.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3717,4674.97
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม651,6613.91
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1741,40712.37
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย962,1734.42
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3093,9447.83
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3095,9925.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง941,8894.98
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1352,4085.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1141,4297.98
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1421,6338.70
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ319413.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว279282.91
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ188242.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,75526,4666.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ89816,3405.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2063,1306.58
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน651,6413.96
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2543,9986.35
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2203,7725.83
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1042,3234.48
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,40564,2268.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน63511,3235.61
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5578,9036.26
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3605,1706.96
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5468,9366.11
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3175,0796.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2074,5224.58
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1181,5627.55
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2294,1425.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2664,5965.79
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2743,6007.61
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1002,4084.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล932,0014.65
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1824,2754.26
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,1953,89030.72
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1351,7737.61
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2852,8969.84
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4009,5824.17
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5927,6427.75
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1833,2095.70
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1573,0875.09
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1662,1357.78
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1101,9505.64
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า682,2053.08