ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A15 อัตราการเกิดภาวะโซเดียมต่ำ (Hyponatraemia Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่เกิดภาวะโซเดียมต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์44018,9642.32
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1985,9143.35
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1115,2122.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง683,1562.15
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1245,1122.43
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว622,2902.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1432,7065.28
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม126621.81
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด731,7594.15
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง501,8312.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง276933.90
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย222,0071.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว521,4493.59
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง431,0254.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด661,7553.76
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า141,0981.28
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย281,1272.48
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี527686.77
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง77280.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11965118.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง351,0123.46
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน508575.83
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ175253.24
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42731.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21211,4941.84
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้401,6962.36
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง291,1422.54
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา198582.21
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง501,0724.66
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง115072.17
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ424978.45
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง94851.86
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง56419,3782.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1844,6843.93
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน862,6243.28
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13596114.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม10487211.93
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว551,0235.38
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม301,0412.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ369453.81
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก62852.11
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ13097813.29
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ507206.94
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1711,11415.35
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน227522.93
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4589,2804.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย409924.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง691,3105.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง668427.84
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น101,0840.92
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่7049014.29
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน48912,3253.97
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1172,5174.65
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม145532.53
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง194434.29
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย126961.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา359073.86
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา461,9382.37
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง254835.18
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง86681.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น104602.17
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข165043.17
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2406,9473.45
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ794,0151.97
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน518146.27
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน455697.91
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1201,07711.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง501,2084.14
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ167952.01
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์57522,2462.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2864,1566.88
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1132,9183.87
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง711,8953.75
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน871,5975.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า231,1901.93
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1201,3149.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด485368.96
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน131,4500.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย201,4171.41
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย351,3162.66
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น409824.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล357234.84
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว151,3201.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง156702.24
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร789867.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1313,1644.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง991,3677.24
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย301,2102.48
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม148501.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย118431.30
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย66110.98
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า277533.59