ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A15 อัตราการเกิดภาวะโซเดียมต่ำ (Hyponatraemia Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่เกิดภาวะโซเดียมต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,32253,6302.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง74217,1594.32
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง25814,2081.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง24511,6902.10
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย48913,9993.49
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3027,1194.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3888,1554.76
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม493,2391.51
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2025,6183.60
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง764,8911.55
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง642,5392.52
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2146,2663.42
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1484,5043.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1013,1943.16
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2325,4474.26
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า963,6372.64
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย904,8241.87
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2914,2846.79
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง382,3501.62
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2353,3457.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1514,1963.60
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1012,6263.85
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ361,6762.15
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา131,3550.96
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน62033,4011.86
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1145,1042.23
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1314,8482.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา452,6201.72
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2233,7745.91
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง141,8350.76
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1631,8908.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง211,4921.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,59854,9832.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา62511,8265.28
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2097,3762.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ4353,26013.34
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1702,5826.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1554,0813.80
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1072,7383.91
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1543,0815.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก288533.28
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2522,23511.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ881,7485.03
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3903,28611.87
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน812,0333.98
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,01330,1493.36
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1232,9934.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1444,6373.11
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1803,0865.83
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2383,2907.23
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง481,9702.44
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น412,8251.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่291,8961.53
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,57836,7084.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3377,7524.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม561,7343.23
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง541,4243.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย752,1993.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1394,0063.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3106,6624.65
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1091,9785.51
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง572,4442.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น521,4333.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1021,6706.11
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ791,0967.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว159711.54
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา87727,0043.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ44016,7332.63
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2323,1577.35
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน751,6514.54
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้6664,03416.51
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1063,8152.78
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ692,3382.95
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,70665,9232.59
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน41311,6673.54
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2329,2752.50
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2555,3864.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5899,0526.51
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1175,2102.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4994,75710.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2281,56714.55
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน944,3872.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย924,9961.84
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย773,7062.08
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น502,6061.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล732,2283.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง924,5102.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว343,9190.87
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง511,8112.82
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2552,9478.65
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4459,8884.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง7008,0928.65
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1123,3893.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม903,3152.71
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย172,2770.75
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย672,1103.18
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า432,3661.82