ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A14 อัตราการเกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำ (Hypokalaemia Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่เกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,32818,9647.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4795,9148.10
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3425,2126.56
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2483,1567.86
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2855,1125.58
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4102,29017.90
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3072,70611.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม626629.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1501,7598.53
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1111,8316.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง416935.92
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1122,0075.58
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1111,4497.66
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง871,0258.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1951,75511.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1111,09810.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1251,12711.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี707689.11
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง717289.75
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11265117.20
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง951,0129.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน9485710.97
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ285255.33
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา132734.76
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน68811,4945.99
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1501,6968.84
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1151,14210.07
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา578586.64
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1241,07211.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง345076.71
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ5449710.87
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง414858.45
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,03719,37810.51
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6764,68414.43
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4482,62417.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ16996117.59
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม10587212.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว801,0237.82
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม731,0417.01
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ919459.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก242858.42
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ16597816.87
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ15872021.94
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1861,11416.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12775216.89
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,3279,28014.30
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย999929.98
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1231,3109.39
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12384214.61
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น351,0843.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่6349012.86
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,42212,32511.54
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3232,51712.83
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม6155311.03
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง394438.80
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย686969.77
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา11490712.57
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3061,93815.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง444839.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง126681.80
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น254605.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข5350410.52
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว123233.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7276,94710.46
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3164,0157.87
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน8481410.32
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน5856910.19
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2271,07721.08
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2091,20817.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ397954.91
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,92522,24613.15
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5084,15612.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3562,91812.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3021,89515.94
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1641,59710.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1091,1909.16
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2111,31416.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด8853616.42
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1461,45010.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย981,4176.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย741,3165.62
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น869828.76
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล8972312.31
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง296524.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว231,3201.74
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง336704.93
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร16598616.73
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4193,16413.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2211,36716.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1201,2109.92
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม688508.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย378434.39
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย7061111.46
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า537537.04