ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A14 อัตราการเกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำ (Hypokalaemia Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่เกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,17153,6307.78
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,77317,15910.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,04814,2087.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง84810,5988.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย97113,9996.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,0207,11914.33
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,1398,15513.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2863,2398.83
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด4475,6187.96
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2094,8914.27
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1432,5395.63
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3826,2666.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว5694,50412.63
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2172,9157.44
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5285,4479.69
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า4653,32413.99
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย6294,82413.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2593,9106.62
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2282,3509.70
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ5183,34515.49
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง4854,19611.56
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2372,6269.03
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ791,5405.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา891,3556.57
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,14833,4016.43
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5445,10410.66
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3674,8487.57
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1822,6206.95
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3903,77410.33
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง731,8353.98
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2751,89014.55
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1001,4926.70
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6,32454,98311.50
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,72411,82614.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,3767,37618.66
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ5123,26015.71
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2052,5827.94
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2704,0816.62
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2142,7387.82
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3313,08110.74
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก15685318.29
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3802,23517.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ3341,74819.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร5723,28617.41
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน3262,03316.04
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3,87230,14912.84
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2582,9938.62
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3844,6378.28
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง3663,08611.86
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3253,2909.88
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง881,9704.47
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น882,2113.98
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่621,8963.27
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4,26036,70811.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว9547,75212.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2631,73415.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1191,4248.36
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย3772,19917.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา7984,00619.92
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1,0396,07517.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1981,97810.01
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1912,4447.82
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น711,4334.95
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2431,67014.55
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ18999019.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว809718.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ168731.83
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3,13727,00411.62
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,43716,7338.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน6183,15719.58
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1451,6518.78
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้8924,03422.11
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง5133,81513.45
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1482,3386.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9,80065,92314.87
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,42511,66712.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,1229,27512.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง9965,38618.49
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,2519,05213.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5325,21010.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ8294,75717.43
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด4561,56729.10
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน6354,38714.47
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3144,9966.29
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3213,7068.66
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2302,6068.83
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2402,02911.83
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2774,5106.14
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1333,9193.39
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1671,8119.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร5662,94719.21
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,4389,88814.54
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1,5588,09219.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย4253,38912.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1823,3155.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1472,2776.46
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2822,11013.36
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1942,3668.20