ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A12 อัตราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Hemorrhage Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7870411.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31851.62
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง52282.19
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง51942.58
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย51732.89
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0870.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2962.08
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0420.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3993.03
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21181.69
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1263.85
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1881.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2553.64
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2722.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0540.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0480.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0630.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี31042.88
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1342.94
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1731.37
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0550.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1452.22
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2355.71
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0130.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน425637.46
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0880.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11040.96
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1961.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3843.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0250.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1442.27
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0540.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8577011.04
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา52272.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน03040.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0280.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0350.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0720.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0400.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0470.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0220.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2454.44
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0160.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1611.64
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0270.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่427475.62
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0420.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0380.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1128.33
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0150.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง060.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่090.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน254425.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3704.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1234.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1128.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0230.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0590.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2593.39
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0110.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0130.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข090.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ080.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว080.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา264076.39
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ142425.79
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1601.67
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0170.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0420.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0480.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1442.27
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์981,2647.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11260.79
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2474.26
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0690.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1333.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1452.22
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0280.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0500.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0240.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0270.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0150.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0460.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0280.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0110.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0310.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร050.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์51005.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5806.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0410.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1303.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย080.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00