ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A10 อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแล้วตาย จำนวนผู้ป่วยในที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์202398.37
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5905.56
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2826110.73
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2258.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน108811.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา95715.79
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์262908.97
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์090.00