ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A09 อัตราตายในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต จำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21970031.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2818615.05
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง121299.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7719.86
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5515435.71
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว54710.64
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3407.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0140.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1313.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง32910.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1234.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0390.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2494.08
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง41921.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2464.35
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22010.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1166.25
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง090.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0150.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21811.11
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0140.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21414.29
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา060.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9536925.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0340.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2504.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0160.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2464.35
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง070.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง29285434.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2119011.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน128813.64
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0140.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2229.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32313.04
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1303.33
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2375.41
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก060.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3436.98
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ4449.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร040.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0360.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11537830.42
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21811.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0190.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32015.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0210.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0400.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13149126.68
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว149414.89
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม4478.51
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1502.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย3446.82
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา21910.53
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6718.45
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง070.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32611.54
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0160.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข050.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว040.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0110.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8329428.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ141688.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1502.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1244.17
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3329.38
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2573.51
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0180.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23977830.72
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6956.32
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย101258.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5608.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน43910.26
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2287.14
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2316.45
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0200.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1214.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4468.70
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1147.14
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1128.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง070.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0200.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2113315.79
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง104522.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0240.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32711.11
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย41723.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1147.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า31421.43