ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A09 อัตราตายในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต จำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7102,25931.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9366214.05
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4743510.80
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4425017.60
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12241729.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว81565.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2915818.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3724.17
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1713412.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง54910.20
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง6629.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1891.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว101099.17
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง83423.53
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61324.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2992.02
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2523.85
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี228426.19
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2424.76
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ5578.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง6728.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน6827.32
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5559.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1166.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4301,40630.58
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้21291.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง141588.86
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา76011.67
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง181999.05
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0290.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2287.14
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0370.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8972,47136.30
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5739114.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3026111.49
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ4715.63
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2395.13
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว8819.88
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม3694.35
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2464.35
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0150.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ61015.94
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1641.56
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2732.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1492.04
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3891,37228.35
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32512.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1701.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง98610.47
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น61065.66
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0210.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1521.92
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่3358.57
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3871,63723.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว6230820.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1413710.22
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง4844.76
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1813113.74
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา138714.94
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1815311.76
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1502.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง65510.91
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น64513.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข4468.70
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ31915.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว3387.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1283.57
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3241,08429.89
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9761815.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน51543.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1651.54
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1111010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21711.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0920.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,0132,94134.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน92773.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย113033.63
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง131647.93
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน183215.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61224.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ101855.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31012.97
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน5588.62
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย81375.84
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2613.28
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0230.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1531.89
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2692.90
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0420.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง4419.76
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2912.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7942618.54
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3328311.66
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2533.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม4646.25
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1601.67
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2643.13
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า3535.66