ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A08 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน (Re-Admission Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,84418,71020.55
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9545,71416.70
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5844,91511.88
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4823,08215.64
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5304,86310.90
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3502,16216.19
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3872,60414.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม10662916.85
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2871,73216.57
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2571,75014.69
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง10664316.49
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3721,87719.82
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2511,41217.78
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง14399814.33
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3251,73418.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2731,07925.30
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย12299712.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11673415.80
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง17169024.78
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ10862817.20
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง20197920.53
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน20883924.79
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5951911.37
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา4625617.97
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,70611,32415.07
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2701,64916.37
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1451,12012.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา17184720.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1921,05718.16
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง7049214.23
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ5748511.75
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง7148514.64
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,47819,20418.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7274,56815.92
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4522,58117.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ20196020.94
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม23387226.72
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว25299725.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2361,03122.89
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ24393925.88
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก6928424.30
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ21697822.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ17071923.64
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2611,11323.45
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน16174321.67
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,5989,19717.38
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย15498015.71
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2001,27015.75
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง8782210.58
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1381,07512.84
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่6549013.27
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,45612,18620.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2952,42212.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม6653712.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง9144020.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย7468810.76
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา16489418.34
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2861,91114.97
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง5646612.02
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง10265615.55
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น7745916.78
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข6049512.12
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว3630811.69
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ162227.21
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,1446,80216.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4833,92112.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน16580720.45
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน6656711.64
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1581,06814.79
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2091,20017.42
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ10279212.88
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,69421,73612.39
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5354,02513.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3742,82413.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3141,81317.32
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2391,55615.36
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1931,16716.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1731,27313.59
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด6153411.42
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1951,39713.96
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1701,27813.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2191,28317.07
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น9892810.56
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล8571511.89
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง496337.74
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว4441,31333.82
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12266318.40
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร18797419.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2703,0818.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1761,29113.63
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1741,13415.34
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม10278812.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12279915.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย5554310.13
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า7270710.18