ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A08 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน (Re-Admission Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในภายใน 28 วัน หลังจากออกจาก โรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10,06652,73219.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2,56516,47915.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,58113,37611.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,37310,37113.24
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,47513,43810.98
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว8876,68313.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,2337,80515.80
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม4993,01616.55
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด8165,51414.80
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง8044,64717.30
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง4462,38118.73
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,0435,83617.87
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว7834,42417.70
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง6842,84224.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด9255,37717.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า6363,28819.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย5594,40912.68
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี5993,73816.02
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3672,24316.36
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ4963,19415.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง6294,02115.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน5592,56021.84
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1711,51411.29
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา841,2586.68
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5,38032,92816.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้7444,95215.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง6804,78314.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา4692,58718.13
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง7663,73420.51
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง2241,77012.66
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2341,82812.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2231,49214.95
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9,70754,39217.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,88811,48616.44
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1,1527,21915.96
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ6663,25920.44
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม6882,58126.66
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,0194,00125.47
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม5462,72220.06
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ6713,03822.09
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18585321.69
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ4372,23019.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ3411,74819.51
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร8073,27924.61
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน4232,01421.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4,72029,84515.82
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4912,95216.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง7344,52416.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง3503,02911.55
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น4283,24813.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2331,93912.02
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2732,18712.48
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2391,89512.61
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7,32636,24120.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว8677,46711.61
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1691,66110.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2941,40720.90
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2642,17312.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา5943,94415.06
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา7825,99213.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2271,88912.02
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง3592,40814.91
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2511,42917.56
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2821,63317.27
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ11394112.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว879289.38
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ608247.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3,98226,46615.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,95716,34011.98
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน5813,13018.56
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1921,64111.70
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้6283,99815.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง5813,77215.40
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3222,32313.86
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9,07264,22614.13
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,50011,32313.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,2858,90314.43
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง8815,17017.04
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,5828,93617.70
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า8505,07916.74
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ5954,52213.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2961,56218.95
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน5544,14213.38
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย6094,59613.25
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย5963,60016.56
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2712,40811.25
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2712,00113.54
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง4864,27511.37
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,3593,89034.94
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2901,77316.36
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร5342,89618.44
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์9909,58210.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง9727,64212.72
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย4343,20913.52
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม4053,08713.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย3022,13514.15
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2291,95011.74
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1882,2058.53