ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A06 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) จำนวนผู้ป่วยในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์232758.36
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง32910.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0590.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1422.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6718.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1342.94
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0270.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1244.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2692.90
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง030.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0350.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0150.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0150.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด090.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า070.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11010.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง070.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1119.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1147.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0110.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1137.69
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6807.50
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้060.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0200.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา060.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0120.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2421511.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2484.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0210.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0110.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0110.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว21612.50
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1147.14
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0130.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1812.50
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0100.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ040.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0120.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0170.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1210611.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1119.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0110.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง060.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6817.41
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1214.76
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย050.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา030.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0160.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข060.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7957.37
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2543.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0150.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1185.56
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0210.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0160.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์273996.77
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0650.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4705.71
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1205.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1352.86
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0210.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0160.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด040.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2238.70
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0120.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0160.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0130.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1714.29
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง090.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0130.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0260.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1273.70
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง020.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย060.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย040.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า070.00