ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A05 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วยในโรคไข้เลือดออกที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0460.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0170.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0190.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0180.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0240.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0810.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0200.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0160.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0120.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0100.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0250.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0180.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0150.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0190.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0260.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0290.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0110.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง040.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1372.70
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0130.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง080.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง090.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ050.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง040.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1372.70
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0180.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน070.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ020.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว040.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ020.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ020.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ020.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน060.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่030.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่030.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน040.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย020.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง090.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว070.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา030.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ010.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21118.18
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน040.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย070.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0270.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า060.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ050.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน050.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0160.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย080.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง070.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0130.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0730.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย060.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม030.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0120.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0280.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า060.00