ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A05 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วยในโรคไข้เลือดออกที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์24690.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01170.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0730.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง02260.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย02780.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว06230.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง02180.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0710.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0890.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0960.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0120.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0760.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01230.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0510.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01790.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01370.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11140.88
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0810.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0530.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0630.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0240.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0280.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา060.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน32071.45
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01290.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01390.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0370.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01020.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01970.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0420.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0170.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12050.49
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01300.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0460.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1462.17
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0100.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0170.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0380.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก040.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ040.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0290.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0780.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0260.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0460.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0320.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0590.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0350.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0290.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง010.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0290.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0890.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว090.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม060.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง070.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย020.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0120.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0500.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0640.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง090.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0420.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0280.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1931.08
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0640.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน060.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0310.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0180.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0230.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32791.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02460.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01540.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0380.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0530.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0160.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0690.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0220.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0500.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย02740.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0530.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น030.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล080.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง01810.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0300.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง050.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0280.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์11410.71
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง05030.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0500.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0150.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0480.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0630.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0540.00