ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A04 อัตราป่วยตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จำนวนผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5655610.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง41402.86
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0730.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0590.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย101287.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0210.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0250.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0380.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1352.86
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง070.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0180.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0150.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0140.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด21910.53
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0160.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1372.70
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0140.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0170.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0160.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน070.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0110.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน203256.15
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้21315.38
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0110.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1254.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0220.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง080.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1520.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0190.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง839988.32
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา32451.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน31332.26
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1313.23
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0140.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0370.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0170.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0190.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1166.25
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21414.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0210.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0130.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่535879.03
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0180.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง060.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1137.69
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11100.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่040.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3832811.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2345.88
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม070.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2633.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0100.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1205.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0100.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0100.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา173095.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ42231.79
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0570.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน080.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0190.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0320.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0140.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1091,04310.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0720.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4924.35
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0270.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน31242.42
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1342.94
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2573.51
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0190.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1283.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0130.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0150.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0140.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0120.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0130.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง090.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1166.25
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1781.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0200.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0140.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม090.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า030.00