ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A04 อัตราป่วยตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จำนวนผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3021014.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5905.56
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0190.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0270.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4586.90
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0140.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1156.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด090.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1234.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย080.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว080.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0120.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด080.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1911.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1166.25
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1425.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1520.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง060.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1714.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน81834.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0150.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0120.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0160.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0100.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ020.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง495628.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2882.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1731.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ11010.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1714.29
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1273.70
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0170.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0100.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ050.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ050.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0140.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่242499.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย070.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง080.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น070.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น080.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่030.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน111417.80
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0130.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา030.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0100.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1333.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41073.74
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4715.63
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน11010.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0170.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์383829.95
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0360.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0270.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0150.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0270.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0100.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0310.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน060.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย030.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1616.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น030.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล060.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0160.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง050.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร080.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1254.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง030.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย060.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1333.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00