ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A03 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย ด้วยโรคมะเร็ง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยในที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวนผู้ป่วยในป่วยด้วยโรคมะเร็งที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์854,9431.72
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง74581.53
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21871.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง111616.83
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1715111.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1442.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง128514.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1156.67
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด146920.29
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3378.11
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง070.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0280.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2258.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง5845.95
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1502.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า43710.81
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0190.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี54511.11
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0110.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1166.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0350.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2474.26
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ090.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน351,0013.50
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1422.38
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง31012.97
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา64912.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1333.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ080.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1013,4592.92
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา81246.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1411711.97
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2287.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2563.57
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว6797.59
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1119.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1462.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1166.25
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0310.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ3378.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32512.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0180.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่498785.58
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3436.98
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0300.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง31225.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3358.57
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1137.69
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0130.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0140.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน942,0424.60
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว91088.33
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2728.57
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง73221.88
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย94022.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา102934.48
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา209620.83
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง3387.89
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง73023.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น52321.74
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2238.70
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1333.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา276424.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ82013.98
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน32114.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0170.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0440.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2385.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์943,8322.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน142216.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6669.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง74814.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน106814.71
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า43212.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2802.50
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21711.76
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน83423.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย126219.35
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3595.08
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น41330.77
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1166.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง060.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31816.67
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31915.79
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร43312.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์71076.54
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง53414.71
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1323.13
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1520.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0120.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1195.26
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1119.09