ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A03 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย ด้วยโรคมะเร็ง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยในที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวนผู้ป่วยในป่วยด้วยโรคมะเร็งที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1898,1862.31
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง99480.95
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง144932.84
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง83082.60
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4224816.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว61095.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง262729.56
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2474.26
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2516015.63
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง6708.57
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2365.56
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4844.76
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว4685.88
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง96431.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2742.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2842.38
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0200.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี61055.71
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1137.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1541.85
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2772.60
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน11080.93
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ43013.33
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา080.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน711,9793.59
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้4785.13
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง102254.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา3853.53
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง109310.75
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0230.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2454.44
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1482.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2186,4503.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1412511.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน202398.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ44010.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม5855.88
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว8859.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1462.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ31042.88
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก2345.88
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ6678.96
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ5726.94
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2583.45
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2424.76
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่811,8164.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย5717.04
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5875.75
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง74714.89
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น135822.41
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง4468.70
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1214.76
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1214.76
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1843,7764.87
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว202418.30
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม53016.67
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง95915.25
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย157520.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา127017.14
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3416620.48
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง3446.82
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง76610.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น94619.57
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3368.33
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ62030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว31225.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ050.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา861,7274.98
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ304227.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3585.17
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1205.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1185.56
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง7887.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3654.62
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2548,7672.90
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน142605.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย92064.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง145425.93
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1716410.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า6837.23
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ51303.85
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด74714.89
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน65211.54
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1710715.89
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย71295.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1147.14
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32810.71
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1283.57
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว84219.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1205.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร98510.59
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์162137.51
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง212239.42
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย5637.94
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1372.70
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1382.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2238.70
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า31816.67