ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A02 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย จากการบาดเจ็บอุบัติเหตุขนส่งทางบก(Land Transport Accident Case Mortallity Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยเสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งจำนวนผู้ป่วยในที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งทางบกที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์431,5182.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11840.54
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12710.37
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01950.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย32731.10
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01360.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01670.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01990.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0880.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0200.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0640.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1851.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0450.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0540.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0930.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0350.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0330.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0450.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0300.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0470.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา070.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน199112.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0990.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11220.82
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0710.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0680.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0160.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0220.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0160.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง381,6062.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0540.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0120.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0170.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก080.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0220.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0110.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0160.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่76061.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0340.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0390.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0290.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0490.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0540.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0310.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน030.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0450.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0270.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0190.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0390.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0480.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0790.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0230.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0450.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0250.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0220.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0120.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา82982.68
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ22380.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0310.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0810.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0580.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0520.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์621,3324.65
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02460.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย11910.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01000.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0910.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0670.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0670.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0390.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01170.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1521.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0760.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0200.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0230.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0420.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0460.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์21611.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0260.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0410.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0520.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0200.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0350.00