ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A02 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย จากการบาดเจ็บอุบัติเหตุขนส่งทางบก(Land Transport Accident Case Mortallity Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยเสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งจำนวนผู้ป่วยในที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งทางบกที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์642,8202.27
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง23480.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง02420.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง24020.50
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย13310.30
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว02120.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง13940.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด13070.33
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง01600.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0550.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0530.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง11120.89
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01460.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0790.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0480.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1791.27
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1601.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01130.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0720.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0960.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0120.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน361,5532.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01790.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง02310.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01270.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0950.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0460.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0800.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0560.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง662,9882.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01080.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0890.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0190.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0360.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0370.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0440.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก090.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0300.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0360.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน040.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่291,2512.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0790.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0980.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0720.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0700.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0450.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0560.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0510.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1691.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม060.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0280.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0750.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01750.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0420.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01090.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0240.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0210.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0250.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0440.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา227442.96
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ75641.24
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0420.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0870.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0970.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1442,7785.18
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02160.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย04210.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01460.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02290.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01340.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ01220.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0440.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01580.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0780.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0890.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0310.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0350.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0590.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0300.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0460.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0740.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์01000.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง01130.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0780.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0710.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0300.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1551.82