ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A01 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตายอย่างหยาบ (Crude Death Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยในที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,56653,6302.92
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง17017,1590.99
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง14814,2081.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15111,6901.29
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย29813,9992.13
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว307,1190.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1208,1551.47
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม73,2390.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1135,6182.01
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง704,8911.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง182,5390.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย296,2660.46
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว344,5040.75
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง683,1942.13
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด245,4470.44
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113,6370.30
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย44,8240.08
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี904,2842.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ243,3450.72
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง184,1960.43
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน192,6260.72
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ421,6762.51
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,3550.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน99833,4012.99
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้155,1040.29
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง524,8481.07
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา182,6200.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง473,7741.25
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,8350.05
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ111,8900.58
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,4920.20
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,11954,9833.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13511,8261.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน847,3761.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ143,2600.43
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม312,5821.20
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว384,0810.93
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม152,7380.55
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ203,0810.65
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก98531.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ252,2351.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ151,7480.86
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร333,2861.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่99130,1493.29
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย382,9931.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง144,6370.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง383,0861.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น483,2901.46
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง81,9700.41
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,8250.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,8960.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน95736,7082.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1307,7521.68
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม261,7341.50
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง181,4241.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย502,1992.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา774,0061.92
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1156,6621.73
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง191,9780.96
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง282,4441.15
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น241,4331.67
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข171,6701.02
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ131,0961.19
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว119711.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา81727,0043.03
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ24916,7331.49
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน173,1570.54
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้564,0341.39
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง203,8150.52
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ162,3380.68
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,47365,9233.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5511,6670.47
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย469,2750.50
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1005,3861.86
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1109,0521.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า445,2100.84
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ414,7570.86
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด131,5670.83
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน304,3870.68
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย494,9960.98
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย233,7060.62
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น142,6060.54
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล212,2280.94
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84,5100.18
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว163,9190.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง141,8110.77
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร342,9471.15
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1749,8881.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง978,0921.20
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย223,3890.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม143,3150.42
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า122,3660.51