ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A01 อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตายอย่างหยาบ (Crude Death Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยในที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์56318,9642.97
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง625,9141.05
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง395,2120.75
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง303,1560.95
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1205,1122.35
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว132,2900.57
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง292,7061.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม16620.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด401,7592.27
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง281,8311.53
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย52,0070.25
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว61,4490.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง201,0251.95
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61,7550.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า81,0980.73
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01,1270.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี157681.95
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง27280.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ56510.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41,0120.40
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน68570.70
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ105251.90
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน26511,4942.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้31,6960.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง81,1420.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา58580.58
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง161,0721.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ24970.40
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง14850.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง72019,3783.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา534,6841.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน282,6241.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ99610.94
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม108721.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว151,0231.47
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม81,0410.77
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ79450.74
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ69780.61
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ117201.53
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร131,1141.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน67520.80
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2999,2803.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย79920.71
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง31,3100.23
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง118421.31
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น51,0840.46
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน30712,3252.49
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว542,5172.15
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม145532.53
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง44430.90
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย146962.01
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา199072.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา361,9381.86
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง84831.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง216683.14
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น74601.52
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข45040.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2046,9472.94
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ404,0151.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน58140.61
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15690.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้91,0770.84
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง51,2080.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ67950.75
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์71722,2463.22
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน214,1560.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย252,9180.86
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง301,8951.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน131,5970.81
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า111,1900.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ81,3140.61
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน231,4501.59
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย141,4170.99
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย91,3160.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น99820.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล67230.83
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว81,3200.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง96701.34
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร69860.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์513,1641.61
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง171,3671.24
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย81,2100.66
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม98501.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย98431.07
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53