ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

ดัชนีการวิเคราะห์ข้อมูล

หมวดดัชนีตัวชี้วัด
ภาพรวมคุณภาพA01: อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตายอย่างหยาบ (Crude Death Rate)
ภาพรวมคุณภาพA02: อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย จากการบาดเจ็บอุบัติเหตุขนส่งทางบก(Land Transport Accident Case Mortallity Rate)
ภาพรวมคุณภาพA03: อัตราจำหน่ายผู้ป่วยตาย ด้วยโรคมะเร็ง
ภาพรวมคุณภาพA04: อัตราป่วยตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction Case Fatality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA05: อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Case Fatality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA06: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Case Fatality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA07: อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 0 - 5 ปี (Pneumonia Case Fatality Rate in 0-5 year)
ภาพรวมคุณภาพA08: อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน (Re-Admission Rate)
ภาพรวมคุณภาพA09: อัตราตายในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia Mortality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA10: อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA11: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง( Acute Stroke Mortality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA12: อัตราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Hemorrhage Mortality Rate)
ภาพรวมคุณภาพA13: จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ (Incidental Appendectomy in Elderly Volume)
ภาพรวมคุณภาพA14: อัตราการเกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำ (Hypokalaemia Rate)
ภาพรวมคุณภาพA15: อัตราการเกิดภาวะโซเดียมต่ำ (Hyponatraemia Rate)
ภาพรวมคุณภาพA16: อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม
ภาพรวมคุณภาพA17: อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม (ไม่รวมมะเร็ง)
การดูแลแม่และเด็กB01: อัตราตายของมารดา (Maternal Mortality Rate) ( เฉพาะ Case Admit )
การดูแลแม่และเด็กB02: อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate)
การดูแลแม่และเด็กB03: อัตราเกิดไร้ชีพ (Stillbirth Rate)
การดูแลแม่และเด็กB04: อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate)
การดูแลแม่และเด็กB05: อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate)
การดูแลแม่และเด็กB06: การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate)
การดูแลแม่และเด็กB07: อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Rate of Perineal Laceration During Delivery)
ศักยภาพโรงพยาบาลC01: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย (Average RW)
ศักยภาพโรงพยาบาลC02: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) - CMI
ศักยภาพโรงพยาบาลC03: อัตราผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
ศักยภาพโรงพยาบาลC04: อัตราตายของผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนทางการรักษา
ศักยภาพโรงพยาบาลC05: ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน
ศักยภาพโรงพยาบาลC06: ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4
ศักยภาพโรงพยาบาลC07: ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5
ศักยภาพโรงพยาบาลC08: ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1
ศักยภาพโรงพยาบาลC09: ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1
ศักยภาพโรงพยาบาลC10: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม OR Procedure
ศักยภาพโรงพยาบาลC11: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW) กลุ่ม Non OR Procedure
ศักยภาพโรงพยาบาลC12: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (CMI ไม่นับคลอดปกติ)
ศักยภาพโรงพยาบาลC13: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (CMI ไม่นับ Isolate PDx = Z290 , High Risk Contact PDx = Z208)
ศักยภาพโรงพยาบาลC13L: วันนอนเฉลี่ย (LOS ไม่นับ Isolate PDx = Z290 , High Risk Contact PDx = Z208)
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลD01: อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate)
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลD02: อัตราการใช้เตียง (Bed Turnover Rate)
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลD03: วันนอนโรงพยาบาลเทียบวันนอนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลD04: ผู้ป่วยที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Case Rate)
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลD05: ผู้ป่วยผ่าตัดที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Surgery Case Rate)
ความเป็นธรรมE01: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
ความเป็นธรรมE02: วันนอนเฉลี่ย : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
ความเป็นธรรมE03: ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF01: สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF02: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF03: สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า) ข้ามจังหวัด
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF04: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) เฉลี่ยผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า) ข้ามจังหวัด
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF05: สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF06: ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF07: ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า) ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted RW)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF08: ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก) ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted RW)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF09: อัตราส่วนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (รับเข้า) ต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF10: ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF11: ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยไปรักษานอกเขตสุขภาพที่ 1
ประสิทธิภาพการส่งต่อ ReferF12: ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ.เอกชน
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลG01: ร้อยละของข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลG02: ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลG03: ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined ในผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลG04: ร้อยละการให้รหัส ICD ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพของสถานพยาบาล
การให้บริการผู้ที่ไม่ใช่สัญขาติไทยH01: ร้อยละผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
การให้บริการผู้ที่ไม่ใช่สัญขาติไทยH02: ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด