ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 

รายงานพิเศษ : รายงาน 20 อันดับ จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรคหลัก ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มโรคจำนวนครั้ง
จำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางอื่น ๆ29203
จำนวนผู้ป่วยในโรค ปอดบวม27653
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น24360
จำนวนผู้ป่วยในโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด22793
จำนวนผู้ป่วยในโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้18519
จำนวนผู้ป่วยในโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว17431
จำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 15880
จำนวนผู้ป่วยในโรค ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ14122
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ12951
จำนวนผู้ป่วยในโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด12442
จำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ12226
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด11407
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด11399
จำนวนผู้ป่วยในโรค หัวใจล้มเหลว11284
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง10509
จำนวนผู้ป่วยในโรค เบาหวาน9599
จำนวนผู้ป่วยในโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน9363
จำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อสมองตาย9111
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น8997
จำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ8518