ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 

รายงานพิเศษ : รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2564

Groupcodeกลุ่มโรคจำนวนครั้ง
01ไข้รากสาดน้อย,ไข้รากสาดเทียม และการติดเชื้อชัลโมเนลลา47
02โรคติดเชื้ออื้น ๆ ของลำไส้1606
03วัณโรค1168
05สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส22
06ไข้เลือดออกจากเชื้อแดงกี่ และไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัส383
07ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส201
08โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (เอชไอวี)764
09มาลาเรีย15
10โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ146
15โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน10178
17ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์427
18โรคเบาหวาน2525
19ความผิดปกติเกี่ยกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ2741
20ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรคทั้งกลุ่มอาการของโรค133
21ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม2239
22ความผิดปกติทางจิต จิตเภทและประสาทหลอน635
23ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์)540
24ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียด และอาการทางการที่หาสาเหตุไม่ได้293
25โรคปัญญาอ่อน9
26โรคลมบ้าหมู1399
27โรคของประสาทอื่น ๆ2393
28โรคตาและส่วนผนวก6774
29โรคของหูและปุ่มกกหู555
30ไข้รูห์มาติคเฉียบพลัน4
31โรคหัวใจรูห์มาติคเรื้อรัง108
32โรคความดันโลหิตสูง1620
33โรคหัวใจขาดเลือด2121
34โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ6416
35โรคหลอดเลือดสมองใหญ่5458
36โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนเลือด1988
37ระบบหายใจส่วนบนติดเชื้อเฉียบพลัน และโรคอื่นของระบบหายใจส่วนบน2015
38ไข้หวัดใหญ่5
39ปอดอักเสบ2647
40โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนบน456
41โรคหืด และโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง1371
42โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ4758
43โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น1148
44โรคของไส้ติ่ง3024
46โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง701
49โรคนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ1469
50โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร9501
51โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง4030
52โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่าง6147
53ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน370
55ไตวายเรื้อรัง4838
56นิ่วในไต1994
57โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย810
58ความพิการของเต้านม286
59โรคเกี่ยวกับอวัยวะเชิงกรานหญิงอักเสบ และความผิดปกติ1643
60โรคอื่นของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ3076
61การตั้งครรภ์แล้วแท้ง1007
63โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น9642
64การบาดเจ็บจากการคลอด125
65ความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด6209
66รูปร่างผิดปกติ การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ988
67อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และห้องปฎิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด9657