ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 

รายงานพิเศษ : รายงาน 505 ปีงบประมาณ 2563

Groupcodeกลุ่มโรคจำนวนครั้ง
01ไข้รากสาดน้อย,ไข้รากสาดเทียม และการติดเชื้อชัลโมเนลลา280
02โรคติดเชื้ออื้น ๆ ของลำไส้5993
03วัณโรค3734
05สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส106
06ไข้เลือดออกจากเชื้อแดงกี่ และไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัส4195
07ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส573
08โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (เอชไอวี)2428
09มาลาเรีย87
10โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ602
15โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน32862
17ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์1218
18โรคเบาหวาน8474
19ความผิดปกติเกี่ยกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ8731
20ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรคทั้งกลุ่มอาการของโรค423
21ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม6182
22ความผิดปกติทางจิต จิตเภทและประสาทหลอน1755
23ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์)1552
24ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียด และอาการทางการที่หาสาเหตุไม่ได้849
25โรคปัญญาอ่อน41
26โรคลมบ้าหมู4051
27โรคของประสาทอื่น ๆ6980
28โรคตาและส่วนผนวก17508
29โรคของหูและปุ่มกกหู1737
30ไข้รูห์มาติคเฉียบพลัน7
31โรคหัวใจรูห์มาติคเรื้อรัง319
32โรคความดันโลหิตสูง3813
33โรคหัวใจขาดเลือด6728
34โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ17725
35โรคหลอดเลือดสมองใหญ่15540
36โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนเลือด6033
37ระบบหายใจส่วนบนติดเชื้อเฉียบพลัน และโรคอื่นของระบบหายใจส่วนบน6737
38ไข้หวัดใหญ่1002
39ปอดอักเสบ7108
40โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนบน1685
41โรคหืด และโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง4350
42โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ14130
43โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น3342
44โรคของไส้ติ่ง10572
46โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง2417
49โรคนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ4379
50โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร28498
51โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง14379
52โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่าง18153
53ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน1147
55ไตวายเรื้อรัง14997
56นิ่วในไต6527
57โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย2632
58ความพิการของเต้านม776
59โรคเกี่ยวกับอวัยวะเชิงกรานหญิงอักเสบ และความผิดปกติ4676
60โรคอื่นของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ9692
61การตั้งครรภ์แล้วแท้ง3761
63โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น30418
64การบาดเจ็บจากการคลอด356
65ความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด19743
66รูปร่างผิดปกติ การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ2794
67อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และห้องปฎิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด30479
70อุบัติเหตุจากการขนส่งอื่น ๆ และผลที่ตามมาของอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งหมด1