ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล January 21, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

8.18

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

269

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

15

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333040,81689,985.052.21.60
S555031,64448,538.971.531.20
M133309,81012,354.881.261.00
M2888019,62620,562.631.050.80
F1101010011,8019,206.300.780.60
F26762481442,49228,894.150.680.60
F32211432253.690.590.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,11040,827190,644188,923110.7311400.027,22017,2339.027,68823,58512.3425,908150,28878.62
S1,98331,746138,311135,17687.821026650.488,60719,83314.337,26523,88717.2615,77294,00467.93
M16529,81040,01738,48683.16000.002,9687,83219.542,3048,04420.074,53824,20060.39
M290419,70573,23470,90598.85793390.467,16816,72022.786,20819,74226.896,25036,60649.87
F166911,81442,36141,36182.9013390.095,30712,72729.903,85214,46033.972,64215,34236.04
F22,47142,551125,960123,83362.71591890.1520,69442,91233.8714,70248,40938.217,09635,18127.77
F3204371,2581,249102.385110.8723351640.7914949338.975024519.37