ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล December 2, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

8.62

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

191

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

12

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333014,58131,442.502.161.60
S53308,99114,623.231.631.20
M131101,3841,440.421.041.00
M285416,1416,172.291.010.80
F1108713,3932,619.320.770.60
F2674233911,2687,551.770.670.60
F321019445.180.480.60

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,20114,58179,54078,911115.65000.002,6928,09510.163,56621,23726.648,32350,38063.20
S1,9839,03446,20345,396102.19432960.642,3268,01117.332,1019,17719.864,56428,73662.17
M16521,3866,8596,40398.36250.0735896214.005403,20646.674862,69739.26
M29046,14332,89932,522189.712150.051,3254,20212.753,26018,91857.421,5569,81429.79
F16693,49715,03114,71198.251045533.671,5845,45436.191,1285,04033.446814,02426.70
F22,44111,29944,54244,12281.94314591.035,67019,79344.233,83115,37134.351,7679,12320.39
F32010330429996.4593110.106117155.70287424.1053110.10